Skatinimas naudoti biomasę kaip alternatyvų energijos šaltinį

Biomasė gali sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir taip pat padėti kovoti su klimato kaita. Jos naudojimas šildymui, elektros energijos gamybai ir transporto kurui gali diversifikuoti Europos Sąjungos (ES) energijos tiekimą ir paskatinti augimą bei darbo vietų kūrimą. Tam, kad biomasės indėlis būtų efektyvus, ji turi būti tvariai gaminama.

DOKUMENTAS

Komisijos komunikatas „Biomasės naudojimo veiksmų planas“ (KOM(2005) 628 galutinis, 2005 m. gruodžio 7 d.).

SANTRAUKA

Biomasė gali sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir taip pat padėti kovoti su klimato kaita. Jos naudojimas šildymui, elektros energijos gamybai ir transporto kurui gali diversifikuoti Europos Sąjungos (ES) energijos tiekimą ir paskatinti augimą bei darbo vietų kūrimą. Tam, kad biomasės indėlis būtų efektyvus, ji turi būti tvariai gaminama.

KAM REIKALINGAS ŠIS KOMUNIKATAS?

Šiuo komunikatu nustatoma, kaip padidinti biomasės energijos plėtrą, sukuriant stimulus šiai energijai naudoti ir pašalinant kliūtis jos gamybai. Jame nustatomos biomasės naudojimą šildymui, elektros energijos gamybai ir transportui skatinančios priemonės bei sprendžiami įvairūs klausimai, kaip antai tiekimas, finansavimas ir moksliniai tyrimai. Veiksmų planas buvo pirmasis žingsnis pabrėžiant pramonės svarbą.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Komunikatu skatinamos tolesnės iniciatyvos, kuriomis propaguojamas biokuras.

Tvarumo kriterijais siekiama užtikrinti, kad biokuro naudojimas garantuotų mažesnį išmetamą anglies dioksido kiekį ir saugotų biologinę įvairovę. Kriterijais nustatyta, kad biokuras:

Nepriverstinėmis programomis patvirtinama, ar gamintojai laikosi tvarumo kriterijų. Tie, kurie jų laikosi, gali gauti finansinę paramą arba į jų produkciją atsižvelgiama siekiant nacionalinių atsinaujinančiųjų energijos išteklių tikslų.

Leidimų tvarka. Praktinėse rekomendacijose suteikiama pagalba ir patariama projektų vykdytojams, NVO ir valdžios institucijoms, kaip tvarkyti prašymus dėl biomasės jėgainių statymo.

Europos pažangių biodegalų skrydžio trajektorija siekiama skatinti biokurą kaip alternatyvų atsinaujinantį kurą orlaiviams.

KONTEKSTAS

Biomasė yra gaunama iš organinių medžiagų, kaip antai medžių, augalų, žemės ūkio ir komunalinių atliekų. Jos gamybą sudaro įvairūs etapai: nuo žaliavos auginimo iki galutinės energijos konversijos. 2012 m. biomasė ir atliekos sudarė maždaug du trečdalius visos ES sunaudojamos atsinaujinančiosios energijos kiekio.

Daugiau informacijos žr. Europos Komisijos interneto svetainės skiltyje apie biomasę.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš dalies keičianti bei vėliau panaikinanti Direktyvas 2001/77/EB ir 2003/30/EB (OL L 140, 2009 6 5, p. 16-62).

Žalioji Knyga - Europos Sąjungos tausios, konkurencingos ir saugios energetikos strategija (KOM(2006) 105 galutinis, 2006 3 8).

paskutinis atnaujinimas 12.08.2015