Intelektinės nuosavybės teisių gynimas

 

DOKUMENTAI, KURIŲ SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

Šia direktyva nustatomos būtiniausios priemonės, procedūros ir gynimo būdai, kuriais veiksmingai ginamos intelektinės nuosavybės teisės (INT) civilinėse bylose visoje ES, užtikrinant standartizuotą apsaugos lygį visoje vidaus rinkoje.

2017 m. Europos Komisija patvirtino priemonių rinkinį, kuriuo siekiama toliau stiprinti INT taikymą bei gynimą ir kovoti su klastojimu ir piratavimu. Visų pirma ji paskelbė gairėms skirtą komunikatą, kuriame paaiškinamos šios direktyvos nuostatos, kurios buvo skirtingai aiškinamos ES šalyse. Priemonės yra paremtos 2014 m. Komisijos išdėstytu 10 punktų ES INT gynimo veiksmų planu.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Tikslai

Pagrindinis direktyvos tikslas – užtikrinti, kad visoje ES būtų taikomos tos pačios priemonės, leidžiančios kūrėjams ir novatoriams pasinaudoti savo intelektinės nuosavybės teisėmis. Tačiau ji padeda ne tik kovoti su klastojimu ir piratavimu, bet ir siekti kitų tikslų:

Taikymo sritis

Direktyva taikoma visiems INT pažeidimams, numatytiems ES ir (arba) atitinkamos ES šalies nacionaliniuose teisės aktuose.

Ji netaikoma:

Bendrasis įsipareigojimas

Apsaugos prašymas

Prašymą taikyti intelektinės nuosavybės apsaugos priemones gali pateikti:

Teisė gauti informaciją

Ieškovo prašymu teismas gali nurodyti pažeidėjui ar kitam asmeniui pateikti informaciją apie prekių ar paslaugų, kurios, kaip manoma, pažeidžia INT, kilmę ir apie jų platinimo ar tiekimo tinklus, jei:

Įrodymų gavimo ir išsaugojimo taisyklės

Pareiškėjo prašymu teismas gali įpareigoti priešingąją šalį pateikti savo turimus įrodymus, atsižvelgiant į konfidencialios informacijos apsaugą. Teismas taip pat gali nustatyti priemones, leidžiančias išsaugoti atitinkamus įrodymus dėl tariamo pažeidimo.

Laikinosios ir prevencinės priemonės

Pareiškėjo prašymu teismas gali nustatyti laikinąjį draudimą*, skirtą:

Tam tikrais atvejais teismo institucijos gali reikalauti įtariamo pažeidėjo kilnojamojo ir nekilnojamojo turto prevencinio poėmio, įskaitant jo banko sąskaitų ir kitokių lėšų blokavimą.

Priemonės pagal sprendimą dėl bylos

Pareiškėjo prašymu teismas gali paskirti atkuriamąsias priemones, leidžiančias atšaukti ar pašalinti pažeidžiančias prekes iš rinkos arba jas sunaikinti.

Teismas taip pat gali nustatyti nuolatinį draudimą, kuris užkerta kelią tęsti pažeidimą arba priteisti žalos nukentėjusiai šaliai atlyginimą.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 2004 m. gegužės 20 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo teisę ne vėliau kaip 2006 m. balandžio 29 d.

KONTEKSTAS

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Laikinasis draudimas: laikinas teismo sprendimas, kuriuo reikalaujama, kad šalis atliktų tam tikrus veiksmus ar neatliktų tam tikrų veiksmų, kol bus priimtas galutinis sprendimas byloje.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo (OL L 157, 2004 4 30, p. 45–86)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui „Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo tam tikrų aspektų taikymo gairės“ (COM(2017) 708 final, 2017 11 29)

paskutinis atnaujinimas 11.06.2018