Europos kooperatinė bendrovė

DOKUMENTAI, KURIŲ SANTRAUKA PATEIKIAMA:

SANTRAUKA

KAM REIKALINGAS ŠIS REGLAMENTAS IR KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Įsteigimas

SCE gali įsteigti:

ES šalis gali leisti bendrovei, kurios nuolatinio valdymo organo buvimo vieta yra ne EEE, dalyvauti steigiant SCE, jei ji:

Kapitalas

SCE kapitalas, kurį sudaro narių pajiniai įnašai, turi būti ne mažesnis kaip 30 000 EUR. SCE narių dalį gali sudaryti nariai investuotojai. Jie negali naudotis kooperatyvo paslaugomis ir turi ribotas balsavimo teises.

Mokesčiai

SCE mokestinis statusas yra toks pat, kaip bet kokios tarptautinės bendrovės, todėl ji turi mokėti mokesčius tose šalyse, kuriose ji nuolatos veikia.

Registruota buveinė

SCE registruota buveinė gali būti perkeliama į kitą ES šalį. Toks perkėlimas nereiškia, kad SCE yra likviduojama ar kad įsteigiama nauja bendrovė. Registruota buveinė ir nuolatinio valdymo organo buvimo vieta turi būti toje pačioje vietoje.

Likvidavimas, veiklos nutraukimas, nemokumas ir mokėjimų nutraukimas

SCE gali būti likviduojama:

Veiklos nutraukimo, nemokumo ir mokėjimų nutraukimo atveju SCE taikomi tos šalies, kurioje yra jos registruota buveinė, įstatymai.

Darbuotojų dalyvavimas

Kiekvienoje SCE turi būti nustatytos darbuotojų dalyvavimo (informavimo, konsultavimosi ir dalyvavimo) sąlygos. Nustatant šias sąlygas šalies, kurioje yra nuolatinio valdymo organo buvimo vieta, nacionalinės taisyklės yra taikomos toms SCE:

Ataskaita

2012 m. Komisijos ataskaitoje, kuri paremta viešomis konsultacijomis, nustatyta, kad įsteigta palyginti nedaug SCE. Ja įpareigojama paklausti suinteresuotųjų šalių, ar reikia ir kaip reikia supaprastinti statutą.

2012 m., tarptautiniais kooperatyvų metais, Kipre vykusioje ES pirmininkavimo konferencijoje nuspręsta ieškoti priežasčių, kodėl rinkos dalyviai taip prastai taiko SCE statutą, o ne keisti patį reglamentą.

Darbo grupė

2013 m. buvo sukurta kooperatyvų darbo grupė, kurios užduotis – įvertinti konkrečius kooperatinių bendrovių poreikius įvairiose srityse, kaip antai tinkamos ES reglamentavimo sistemos, kliūčių nustatymo nacionaliniu lygmeniu ir kooperatyvų tarptautinimo. (Žr. darbo grupės diskusijų ataskaitą ir susirinkimo protokolą).

NUO KADA TAIKOMI ŠIS REGLAMENTAS IR DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 2003 m. rugpjūčio 18 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinius teisės aktus ne vėliau kaip 2006 m. rugpjūčio 18 d.

Reglamentas taikomas nuo 2006 m. rugpjūčio 18 d.

KONTEKSTAS

Europos kooperatinė bendrovė

DOKUMENTAI

2003 m. liepos 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1435/2003 dėl Europos kooperatinės bendrovės (SCE) statuto (OL L 207, 2003 8 18, p. 1–24)

Reglamento (EB) Nr. 1435/2003 paskesni daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija skirta tik informacijai.

2003 m. liepos 22 d. Tarybos direktyva 2003/72/EB, papildanti Europos kooperatinės bendrovės statutą dėl darbuotojų dalyvavimo (OL L 207, 2003 8 18,p. 25–36)

Žr. konsoliduotą versiją.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui - 2003 m. liepos 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1435/2003 dėl Europos kooperatinės bendrovės (SCE) statuto taikymas (COM(2012) 72 final, 2012 2 23)

paskutinis atnaujinimas 16.03.2016