Civilinė aviacija ir Europos aviacijos saugos agentūra

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 216/2008 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiantis Europos aviacijos saugos agentūrą

SANTRAUKA

KAM REIKALINGAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamento pagrindinis tikslas – nustatyti pagrindines taisykles ir principus, skirtus pasiekti ir išlaikyti aukštą vienodą civilinės aviacijos saugos lygį Europoje, įskaitant Europos aviacijos saugos agentūros (EASA) įsteigimą.

Bendrosiomis saugos taisyklėmis nustatomi vienodi reikalavimai naudotojams*, gamintojams ir aviacijos personalui. Tai sudaro sąlygas laisvam prekių, asmenų bei paslaugų judėjimui ES rinkoje ir ES šalių pažymėjimų* abipusiam pripažinimui. Be to, šios taisyklės padeda sumažinti administracinę naštą ir darbo krūvį nacionalinės valdžios institucijoms bei pramonei.

Reglamentu taip pat siekiama:

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Šis ES teisės aktas yra taikomas aviacijos produktų, dalių ir prietaisų projektavimui, gamybai, techninei priežiūrai ir naudojimui, taip pat darbuotojams ir organizacijoms, užsiimančioms šia veikla.

Vienas iš būdų pirmiau minėtiems tikslams pasiekti yra EASA įsteigimas. Teisės akte išdėstomos agentūros užduotys, darbo metodai ir finansiniai reikalavimai.

Pagrindinės EASA užduotys:

Teisės aktu nustatomos pagrindinės agentūros taisyklės dėl vidaus struktūros, įskaitant dėl agentūros teisinio statuso, valdančiosios tarybos įgaliojimų bei sudėties ir vykdančiojo direktoriaus įgaliojimų bei funkcijų.

Be EASA, teisės aktu nustatomos bendrosios aviacijos saugos taisyklės, įskaitant taisykles dėl:

Teisės akte taip pat aptariami įvairūs kiti klausimai, įskaitant priežiūrą ir vykdymą, pažymėjimų pripažinimą ir ne ES šalių išduotų pažymėjimų pripažinimą.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2008 m. balandžio 8 d.

KONTEKSTAS

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

*Naudotojas – juridinis ar fizinis asmuo, naudojantis ar ketinantis naudoti vieną ar daugiau orlaivių.

*Pažymėjimas – patvirtinimas, licencija ar kitas dokumentas, išduotas atlikus sertifikavimą.

*Sertifikavimas – pripažinimas bet kokia forma, kad produktas, dalis, prietaisas, organizacija ar asmuo atitinka taikytinus reikalavimus; taip pat atitinkamo pažymėjimo, patvirtinančio atitiktį reikalavimams ar jų laikymąsi, išdavimas.

*Aerodromas – bet kokia vieta, kurioje galima vykdyti skrydžius: nuo tūpimo takų iki didelių tarptautinių oro uostų.

DOKUMENTAS

2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 216/2008 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiantis Europos aviacijos saugos agentūrą, panaikinantis Tarybos direktyvą 91/670/EEB, Reglamentą (EB) Nr. 1592/2002 ir Direktyvą 2004/36/EB (OL L 79, 2008 3 19, p. 1–49)

Paskesni Reglamento (EB) Nr. 216/2008 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Šis konsoliduotas tekstas yra tik informacinio pobūdžio.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 300/2008 dėl civilinės aviacijos saugumo bendrųjų taisyklių ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 2320/2002 (OL L 97, 2008 4 9, p. 72–84)

paskutinis atnaujinimas 30.11.2015