Vidaus rinka ir valstybės pagalba: keleivinio geležinkelių ir kelių transporto viešosios paslaugos

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 1370/2007 dėl keleivinio geležinkelių ir kelių transporto viešųjų paslaugų

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

VPĮ reglamente nustatoma:

Taikymo sritis

Reglamentas taikomas keleivinio geležinkelių ir kelių transporto viešosioms paslaugoms. ES šalys taip pat gali jį taikyti keleivinio vidaus vandenų ir nacionalinių jūrų vandenų transporto viešosioms paslaugoms.

Viešųjų paslaugų sutartys ir bendrosios taisyklės

Viešųjų paslaugų sutarčių sudarymas

Viešųjų paslaugų sutartys geležinkelių sektoriuje

Šis reglamentas buvo iš dalies keistas Reglamentu (ES) 2016/2338, numatant, kad geležinkelių sektoriuje viešųjų paslaugų sutartys taip pat būtų sudaromos konkurso tvarka, nors anksčiau šis reikalavimas nebuvo jam taikomas. Buvo leista nustatyti ilgus pereinamuosius laikotarpius, kad valdžios institucijos ir operatoriai galėtų prisitaikyti prie naujų taisyklių.

Išimtinėmis ir aiškiai apibrėžtomis aplinkybėmis išlieka galimybė tiesiogiai sudaryti sutartis dėl geležinkelių transporto paslaugų, ypač kai:

Pereinamasis laikotarpis

Nuo 2023 m. gruodžio 25 d. nebus galima besąlygiškai ir tiesiogiai sudaryti viešųjų geležinkelių transporto paslaugų sutarčių.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2009 m. gruodžio 3 d., išskyrus 5 straipsnį dėl viešųjų paslaugų sutarčių sudarymo, kuris taikomas nuo 2019 m. gruodžio 3 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1370/2007 dėl keleivinio geležinkelių ir kelių transporto viešųjų paslaugų ir panaikinantis Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 1191/69 ir (EEB) Nr. 1107/70 (OL L 315, 2007 12 3, p. 1–13)

Vėlesni Reglamento (EB) Nr. 1370/2007 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį dokumentą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/23/ES dėl koncesijos sutarčių suteikimo (OL L 94, 2014 3 28, p. 1–64)

Žr. konsoliduotą versiją.

2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB (OL L 94, 2014 3 28, p. 65–242)

Žr. konsoliduotą versiją.

2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/25/ES dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/17/EB (OL L 94, 2014 3 28, p. 243–374)

Žr. konsoliduotą versiją.

Komisijos komunikatas dėl Reglamento (EB) Nr. 1370/2007 dėl keleivinio geležinkelių ir kelių transporto viešųjų paslaugų aiškinamųjų gairių (OL C 92, 2014 3 29, p. 1–21)

paskutinis atnaujinimas 01.10.2019