ES ir JAV susitarimai dėl aviacijos

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Sprendimas 2007/339/EB dėl ES bei jos valstybių narių ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo dėl oro susisiekimo

KOKS ŠIO SPRENDIMO TIKSLAS?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Dalyvavimas rinkoje: skrydžių teisės ir komerciniai bei naudojimo klausimai

Dalyvavimas rinkoje: priklausymas nuosavybės teise ir kontrolė

Bendradarbiavimas reguliavimo srityje

Susitarimu taip pat stiprinamas dviejų šalių bendradarbiavimas šiose srityse:

Susitarime taip pat yra aiškus planas, kuriame pateikiamas nebaigtinis ypač svarbių antrojo etapo susitarimo derybų klausimų sąrašas.

Antrojo etapo susitarimas

Tolesnės ES ir JAV derybos buvo pradėtos 2008 m., o 2010 m. buvo pasirašytas antrojo etapo susitarimas. Šis protokolas pagrįstas pirmuoju susitarimu ir apima papildomas investicijas bei dalyvavimo rinkoje galimybes. Juo taip pat sustiprinama bendradarbiavimo sistema reguliuojamose srityse, kaip antai saugos, saugumo, socialinių aspektų ir, svarbiausia, aplinkos, kur abi šalys susitarė dėl Bendro pareiškimo dėl aplinkos.

2011 m. prie susitarimo prisijungė Norvegija ir Islandija.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS SPRENDIMAS?

Sprendimas taikomas nuo 2007 m. balandžio 25 d. Susitarimo dėl oro susisiekimo 25 straipsnyje dėl laikino taikymo nurodoma, kad šalys susitaria jį taikyti nuo 2008 m. kovo 30 d.

KONTEKSTAS

Iki 2007 m. susitarimo santykiai su JAV oro susisiekimo srityje buvo reglamentuojami ES šalių ir JAV dvišaliais susitarimais. 16 ES šalių jau buvo sudariusios „atviros oro erdvės“ susitarimus. Tačiau paaiškėjo, kad šis fragmentiškas požiūris buvo kliūtis sukurti tikrą bendrąją rinką.

2002 m. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas priėmė sprendimus dėl bylų, kurias jam pateikė Europos Komisija (C-466/98, C-467/98, C468/98, C-469/98, C-472/98, C-475/98 ir C-476/98). Tai padėjo paaiškinti ES ir ES šalių pasidalijimą išorės kompetencija ir patikslinti tam tikrus klausimus, susijusius su įsisteigimo laisve.

Todėl Komisija gavo leidimą vykdyti derybas dėl susitarimo su JAV, kuris buvo taikomas visai ES.

Daugiau informacijos žr.:

* SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Trečioji skrydžių laisvės teisė: teisė arba privilegija, kurią viena šalis suteikia kitai šaliai dėl reguliarių tarptautinių oro susisiekimo paslaugų teikimo, leidžianti nutūpti pirmosios šalies teritorijoje su keleiviais ir kroviniais iš vežėjo buveinės šalies.

Ketvirtoji skrydžių laisvės teisė: teisė arba privilegija, kurią viena šalis suteikia kitai šaliai dėl reguliarių tarptautinių oro susisiekimo paslaugų teikimo, leidžianti pakilti iš pirmosios šalies teritorijos su keleiviais ir kroviniais į vežėjo buveinės šalį.

Penktoji skrydžių laisvės teisė: teisė arba privilegija, kurią viena šalis suteikia kitai šaliai dėl reguliarių tarptautinių oro susisiekimo paslaugų teikimo, leidžianti nutūpti pirmosios šalies teritorijoje arba iš jos pakilti su keleiviais ir kroviniais, gabenamais iš ES nepriklausančios šalies arba į ją.

Septintoji skrydžių laisvės teisė: teisė arba privilegija, kurią viena šalis suteikia kitai šaliai dėl reguliarių tarptautinių oro susisiekimo paslaugų teikimo, leidžianti gabenti keleivius ir krovinius tarp teisę suteikusios šalies teritorijos ir bet kurios ES nepriklausančios šalies. Paslauga neturi būti sujungta su kita paslauga arba tapti paslaugos, kuri teikiama į vežėjo buveinės šalį arba iš jos, dalimi.

Europos bendroji aviacijos erdvė: jai priklauso ES šalys, Albanija, Bosnija ir Hercegovina, Buvusioji Jugoslavijos Respublikos Makedonija, Islandija, Juodkalnija, Norvegija, Serbija ir Jungtinių Tautų laikinosios administracijos misija Kosove.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2007 m. balandžio 25 d. Tarybos ir Taryboje posėdžiavusių Europos Sąjungos valstybių narių vyriausybių atstovų sprendimas 2007/339/EB dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo dėl oro susisiekimo pasirašymo ir laikino taikymo (OL L 134, 2007 5 25, p. 1–3)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2010 m. birželio 24 d. Tarybos ir Taryboje posėdžiavusių Europos Sąjungos valstybių narių vyriausybių atstovų sprendimas 2010/465/ES dėl protokolo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Jungtinių Amerikos Valstijų oro susisiekimo susitarimas, pasirašymo ir laikino taikymo (OL L 223, 2010 8 25, p. 1–2)

Protokolas, kuriuo iš dalies keičiamas 2007 m. balandžio 25 ir 30 d. pasirašytas Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Jungtinių Amerikos Valstijų oro susisiekimo susitarimas (OL L 223, 2010 8 25, p. 3–19)

2011 m. birželio 16 d. Tarybos ir Taryboje posėdžiavusių Europos Sąjungos valstybių narių vyriausybių atstovų sprendimas 2011/708/ES dėl Jungtinių Amerikos Valstijų, Europos Sąjungos bei jos valstybių narių, Islandijos ir Norvegijos Karalystės oro susisiekimo susitarimo pasirašymo Sąjungos vardu ir laikino taikymo; ir dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių, Islandijos ir Norvegijos Karalystės papildomo susitarimo dėl Jungtinių Amerikos Valstijų, Europos Sąjungos bei jos valstybių narių, Islandijos ir Norvegijos Karalystės oro susisiekimo susitarimo taikymo pasirašymo Sąjungos vardu ir laikino taikymo (OL L 283, 2011 10 29, p. 1–2)

paskutinis atnaujinimas 18.12.2016