Jūrų sauga: Europos jūrų saugumo agentūra

Europos jūrų saugumo agentūra (EMSA) sukurta siekiant užtikrinti aukštą, vienodą ir veiksmingą jūrų saugumo lygį Europos Sąjungoje. Ja taip pat siekiama užkirsti kelią taršai ir kovoti su laivų arba naftos ir dujų įrenginių keliama tarša.

DOKUMENTAS

2002 m. birželio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1406/2002, kuriuo įsteigiama Europos jūrų saugumo agentūra.

SANTRAUKA

Europos jūrų saugumo agentūra (EMSA) sukurta siekiant užtikrinti aukštą, vienodą ir veiksmingą jūrų saugumo lygį Europos Sąjungoje. Ja taip pat siekiama užkirsti kelią taršai ir kovoti su laivų arba naftos ir dujų įrenginių keliama tarša.

KAM SKIRTAS ŠIS REGLAMENTAS?

Šiuo reglamentu įsteigiama EMSA, kurios būstinė yra Lisabonoje. Agentūra teikia Europos Komisijai ir ES šalims techninę pagalbą kuriant, taikant ir vertinant ES jūrų saugumo, apsaugos jūroje ir jūrų taršos įstatymą.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

EMSA turi pagrindinius ir pagalbinius uždavinius.

Pagrindiniai uždaviniai

Pagalba paruošiamajame darbe atnaujinant ir tobulinant atitinkamus ES teisės aktus.

Apsilankymai ir patikrinimai ES šalyse dėl atitinkamų privalomų ES teisės aktų veiksmingo įgyvendinimo.

Mokymo veikla ir techninė pagalba nacionalinėms administracijoms.

Pagalba reaguojant į laivų bei naftos ir dujų įrenginių keliamą taršą (EMSA teikia operatyvinę pagalbą tik nukentėjusios šalies prašymu).

EMSA taip pat valdo Europos Sąjungos laivų tolimojo identifikavimo ir sekimo sistemos Europos duomenų centrą ir ES keitimosi jūrų laivybos informacija sistemą (angl. SafeSeaNet). Be to, agentūra gali teikti operatyvinę pagalbą atliekant tyrimus dėl mirties arba sunkių sužalojimų.

Pagalbiniai uždaviniai

EMSA šių uždavinių imasi tik tuo atveju, jei jais sukuriama pagrįsta pridėtinė vertė, vengiama veiklos dubliavimo ir nepažeidžiamos ES šalių teisės ir pareigos. Šie uždaviniai susiję su aplinkosaugos klausimais, žemės stebėjimo programa GMES (dabar - „Copernicus“) ir vidaus vandenimis.

EMSA apsilankymai ir patikrinimai

EMSA lanko šalis siekdama padėti Komisijai ir nacionalinėms administracijoms tikrinti ES taisyklių veiksmingą įgyvendinimą ir užtikrinti aukštą ir vienodą saugumo lygį. Agentūra atlieka patikrinimus su klasifikacinėmis bendrovėmis, taip pat ir ne ES šalyse, dėl jūrininkų rengimo ir atestavimo.

Struktūra

EMSA yra ES įstaiga ir turi juridinio asmens teisinį statusą. Jos personalą sudaro agentūros priimti pareigūnai ir agentūrai paskirti ar laikinai komandiruoti pareigūnai ir kiti tarnautojai iš ES šalių. Jai vadovauja vykdantysis direktorius, kuris atlikdamas savo pareigas yra visiškai nepriklausomas.

Administracinę valdybą sudaro atstovai iš Komisijos ir kiekvienos ES šalies, visi turintys balso teisę. Joje taip pat yra atstovai iš Norvegijos ir Islandijos bei specialistai iš keturių jūrų sektorių, iš kurių nė vienas neturi balso teisės. Kadencijos trukmė - penkeri metai. Ją galima pratęsti vieną kartą.

Biudžetas

Reglamentu (ES) Nr. 911/2014 numatytas daugiamečio finansavimo planas, kuriame 2014-2020 m. EMSA reagavimo į taršą veiksmams skirta 160,5 mln. EUR. EMSA biudžetą sudaro pagrindinis įnašas iš ES biudžeto ir papildomi įnašai iš trečiųjų šalių, dalyvaujančių agentūros darbe. Agentūra gali taikyti mokestį už publikacijas, mokymą ir kitas jos teikiamas paslaugas.

KONTEKSTAS

Per dvi avarijas („Erika“ 1999 m. ir „Prestige“ 2002 m.) Europos vandenyse išsiliejo nafta. Abi avarijos sukėlė didžiulę žalą Prancūzijos ir Ispanijos pakrančių aplinkai ir ekonomikai. Tai paskatino 2003 m. įsteigti EMSA siekiant užtikrinti, kad Europa būtų pasirengusi didelio masto naftos išsiliejimams.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002

2002 8 25

-

OL L 208, 2002 8 5, p. 1-9

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (EB) Nr. 1644/2003

2003 10 1

-

OL L 245, 2003 9 29, p. 10-12

Reglamentas (EB) Nr. 724/2004

2004 5 19

-

OL L 129, 2004 4 29, p. 1-5

Reglamentas (EB) Nr. 2038/2006

2006 12 31

-

OL L 394, 2006 12 30, p. 1-4

Reglamentas (ES) Nr. 100/2013

2013 3 1

-

OL L 39, 2013 2 9, p. 30-40

Paskesni Reglamento (EB) Nr. 1406/2002 daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Šis konsoliduotas tekstas yra tik informacinio pobūdžio.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 911/2014 dėl daugiamečio Europos jūrų saugumo agentūros veiksmų reaguojant į laivų ir naftos bei dujų įrenginių keliamą jūrų taršą finansavimo (Oficialusis leidinys L 257, 2014 8 28, p. 115-120).

2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/16/EB dėl uosto valstybės kontrolės (Oficialusis leidinys L 131, 2009 5 28, p. 57-100).

2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/35/EB dėl taršos iš laivų ir sankcijų už pažeidimus įvedimo (Oficialusis leidinys L 255, 2005 9 30, p. 11-21).

2002 m. birželio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/59/EB, įdiegianti Bendrijos laivų eismo stebėsenos ir informacijos sistemą ir panaikinanti Tarybos direktyvą 93/75/EEB (Oficialusis leidinys L 208, 2002 8 5, p. 10-27).

Paskutinį kartą atnaujinta: 04.01.2015