Piliečių privatumo užtikrinimas: Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

Šiuo Europos Sąjungos (ES) teisės aktu siekiama užtikrinti, kad ES institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis* būtų paisoma pagrindinių piliečių teisių ir laisvių, ypač teisės į privatų gyvenimą.

DOKUMENTAS

2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo.

SANTRAUKA

Šiuo Europos Sąjungos (ES) teisės aktu siekiama užtikrinti, kad ES institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis* būtų paisoma pagrindinių piliečių teisių ir laisvių, ypač teisės į privatų gyvenimą.

KAM SKIRTAS ŠIS REGLAMENTAS?

Šiuo reglamentu įsteigiama Europos asmens duomenų apsaugos priežiūros pareigūno (EDAPP) institucija. Juo taip pat nustatomos taisyklės, kuriomis užtikrinamas privatumas ES institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis, bei apibrėžiamos susijusios piliečių teisės.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

Šiuo reglamentu įsteigiama EDAPP institucija, kuriai pavedama stebėti, kaip ES institucijos ir įstaigos taiko duomenų apsaugos taisykles. Piliečiai gali pateikti skundus tiesiogiai EDAPP, jeigu mano, kad nepaisoma šiuo reglamentu garantuojamų jų duomenų apsaugos teisių.

Kiekviena ES institucija ir įstaiga turi paskirti bent po vieną duomenų apsaugos pareigūną, kuriam būtų pavesta bendradarbiauti su EDAPP ir užtikrinti, kad tvarkant duomenis nebūtų pažeistos duomenų subjektų teisės ir laisvės.

Asmens duomenys ir duomenų tvarkymas

Pagal šį reglamentą ir tam tikslui, kuriam duomenys buvo surinkti, asmens duomenys turi būti:

Asmens duomenys, kurie istoriniais, statistiniais ar mokslinio tyrimo tikslais turi būti toliau tvarkomi, papildomai tvarkomi gali būti tik tuomet, jeigu tinkamai apsaugotas jų anonimiškumas.

Asmens duomenys gali būti tvarkomi tik tuo atveju, jeigu:

Piliečių teisės

Tvarkyti asmens duomenis, kurie atskleidžia asmens rasinę ir etninę kilmę, politinius, religinius ar filosofinius įsitikinimus, narystę profesinėse sąjungose ir duomenis apie sveikatą ar lytinį gyvenimą, taip pat duomenis, susijusius su baudžiamaisiais nusikaltimais, iš esmės draudžiama, išskyrus atvejus, kai tai aiškiai leidžiama pagal įstatymus.

Pagal šį reglamentą piliečiai gali naudotis tokiomis įstatymais įgyvendinamos teisėmis, kaip teisė susipažinti, ištaisyti, užblokuoti arba sunaikinti ES institucijų ir įstaigų turimus jų asmens duomenis.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2001 m. vasario 1 d.

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

*Asmens duomenys - bet kokia informacija, susijusi su asmeniu arba duomenų subjektu, kurio tapatybė gali būti nustatyta pasinaudojant fizinio, protinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiais.

*Asmens duomenų tvarkymas - bet koks su asmens duomenimis atliekamas veiksmas, toks kaip rinkimas, saugojimas, naudojimas, keitimas, perdavimas, platinimas ar trynimas.

Daugiau informacijos žr. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno svetainėje.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (EB) Nr. 45/2001

2001 2 1

-

OL L 8, 2001 1 12, p. 1-22

Klaidų ištaisymas

-

-

OL L 164, 2007 6 26, p. 36-36

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2008 m. birželio 3 d. Komisijos sprendimas 2008/597/EB, kuriuo pagal Reglamento (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo 24 straipsnio 8 dalį patvirtinamos su duomenų apsaugos pareigūnu susijusios įgyvendinimo taisyklės (Oficialusis leidinys L 193, 2008 7 22, p. 7-11).

1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (Oficialusis leidinys L 281, 1995 11 23, p. 31-50).

paskutinis atnaujinimas 12.06.2015