Uostų infrastruktūra: uostų apsaugos stiprinimas

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2005/65/EB dėl uostų apsaugos stiprinimo

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Taikymo sritis

Direktyva taikoma žmonėms, infrastruktūrai ir įrenginiams (įskaitant transporto priemones) uostuose bei gretimose zonose.

Uosto apsaugos institucija ir apsaugos planai

Apsaugos lygiai

Uosto apsaugos pareigūnas

ES šalys patvirtina kiekvieno uosto apsaugos pareigūną.

Kiekvienas uostas, kur įmanoma, turi atskirą uosto apsaugos pareigūną. Tačiau, jei būtina, keli uostai gali turėti bendrą apsaugos pareigūną.

Uosto apsaugos pareigūnai atlieka ryšių centro vaidmenį uosto apsaugos klausimais ir jam turėtų būti suteikta pakankama galia, kad jis tinkamai užtikrintų bei koordinuotų uosto apsaugos vertinimo ir uosto apsaugos planų parengimą, atnaujinimą ir tolesnius veiksmus.

Peržiūra

ES šalys turi užtikrinti, kad uosto apsaugos vertinimai ir uosto apsaugos planai būtų peržiūrimi, kai tik atsiranda su apsauga susiję pokyčiai, bet ne rečiau kaip kartą per penkerius metus.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 2005 m. gruodžio 15 d. ir turėjo būti perkelta į ES šalių teisę iki 2007 m. birželio 15 d.

KONTEKSTAS

Po COVID-19 protrūkio ir nustatydama priemones, kuriomis kovojama su krizės padariniais, Europos Komisija priėmė:

Komisijos komunikatas – Jūrininkų, keleivių ir kitų laivuose esančių asmenų sveikatos apsaugos, repatriacijos ir kelionės paslaugų gairės.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/65/EB dėl uostų apsaugos stiprinimo (OL L 310, 2005 11 25, p. 28–39)

Paskesni Direktyvos 2005/65/EB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos ataskaita Tarybai ir Europos Parlamentui – Direktyvos dėl uostų apsaugos stiprinimo įgyvendinimo vertinimo ataskaita (KOM(2009)002 galutinis, 2009 1 20)

2008 m. balandžio 9 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 324/2008, nustatantis iš dalies pakeistą Komisijos patikrinimų laivybos apsaugos srityje tvarką (OL L 98, 2008 4 10, p. 5–10)

Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 04.05.2020