Civilinė atsakomybė už naftos padarytą žalą: Laivų bunkerių konvencija

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Sprendimas 2002/762/EB, įgaliojantis ES šalis pasirašyti ir ratifikuoti laivų bunkerių konvenciją arba prie jos prisijungti

SANTRAUKA

KAM SKIRTAS ŠIS SPRENDIMAS?

Sprendimu ES šalys yra įgaliojamos pasirašyti ir ratifikuoti 2001 m. Tarptautinę civilinės atsakomybės už laivų bunkeriuose vežamos naftos padarytą žalą konvenciją (Laivų bunkerių konvenciją) arba prie jos prisijungti.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Laivų bunkerių konvencija buvo priimta globojant Tarptautinei jūrų organizacijai (TJO), siekiant užtikrinti pakankamą, greitą ir veiksmingą kompensaciją asmenims už žalą, kurią jie patyrė dėl išsiliejusios naftos, vežamos kaip kuras laivų bunkeriuose.

Atitiktis ES taisyklėms

Taikymo sritis

Konvencija taikoma:

Ji netaikoma karo laivams, karinio jūrų laivyno pagalbiniams laivams ir kitiems laivams, kurių savininkė yra valstybė. Tačiau bet kuri valstybė, esanti šios konvencijos šalis, gali nuspręsti ją taikyti tokiems laivams.

Laivo savininko atsakomybė

Laivo savininkas incidento metu atsako už visą taršos žalą, kurią sukelia jo bunkeryje vežama nafta. Tačiau laivo savininkas nelaikomas atsakingu, jei gali įrodyti, kad:

Privalomasis draudimas arba finansinė garantija

Jurisdikcija ir teismo sprendimų vykdymas

Terminai

NUO KADA TAIKOMA ŠI KONVENCIJA?

Tarybos sprendimu ES šalys buvo raginamos imtis reikalingų veiksmų, kad deponuotų savo ratifikavimo arba prisijungimo dokumentus, jei įmanoma, iki 2006 m. birželio 30 d.

POVEIKIS

2015 m. visos 28 ES šalys yra ratifikavusios konvenciją arba prie jos prisijungusios pagal Tarybos sprendimą.

DOKUMENTAS

2002 m. rugsėjo 19 d. Tarybos sprendimas 2002/762/EB, įgaliojantis valstybes nares Bendrijos interesais pasirašyti ir ratifikuoti 2001 m. Tarptautinę civilinės atsakomybės už laivų bunkeriuose vežamos naftos padarytą žalą konvenciją (Laivų bunkerių konvenciją) arba prie jos prisijungti (OL L 256, 2002 9 25, p. 7–8)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2012 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1215/2012 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (OL L 351, 2012 12 20, p. 1–32)

Paskesni Reglamento (ES) Nr. 1215/2012 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

paskutinis atnaujinimas 14.03.2016