Bendro Europos dangaus sukūrimo pagrindas

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 549/2004, nustatantis bendro Europos dangaus sukūrimo pagrindą (pagrindų reglamentas)

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Nacionalinės priežiūros institucijos

Bendro dangaus komitetas

Įgyvendinimo taisyklės

Eurokontrolė dalyvauja nustatant įgyvendinimo taisykles, kurios priklauso jos kompetencijai, remiantis Bendro dangaus komiteto jai suteiktais įgaliojimais.

Veiklos peržiūra

Šiuo reglamentu sukuriamas veiklos peržiūros mechanizmas oro navigacijos paslaugų ir tinklo funkcijoms. Jį sudaro:

Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2019/317 nustatomos oro navigacijos paslaugų teikimo ir tinklo funkcijų vykdymo veiklos taisyklės, be to, mokesčių sistemos taisyklės, nurodytos Reglamente (EB) Nr. 550/2004 dėl oro navigacijos paslaugų teikimo, žr. santrauką.

Apsaugos priemonės

Šis reglamentas nekliudo ES šalims taikyti priemones, būtinas pagrindiniams saugumo ir gynybos politikos interesams apsaugoti.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2004 m. balandžio 20 d.

KONTEKSTAS

Pirmąjį „Bendro Europos dangaus“ paketą sudaro pagrindų reglamentas ir 3 techniniai reglamentai dėl oro navigacijos paslaugų teikimo (Reglamentas (EB) Nr. 550/2004), oro erdvės organizavimo ir naudojimo (Reglamentas (EB) Nr. 551/2004) ir Europos oro eismo valdymo tinklo sąveikos (dabar pagal Reglamentą (ES) 2018/1139 ar kiti susiję deleguotieji arba įgyvendinimo reglamentai, kuriais buvo panaikintas ir pakeistas Reglamentas (EB) Nr. 552/2004). Šie reglamentai buvo parengti pirmiausia siekiant pagerinti ir sustiprinti saugą bei reorganizuoti oro erdvę remiantis eismu, o ne valstybių sienomis.

Daugiau informacijos žr.:

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Funkciniai oro erdvės blokų planai – veiklos vykdymo reikalavimais pagrįstas oro erdvės blokas, sudarytas nepaisant valstybės sienų, kuriame oro navigacijos paslaugų ir susijusių funkcijų teikimas yra vykdomas atsižvelgiant į veiklos rezultatus ir yra optimizuotas siekiant į kiekvieną funkcinį oro erdvės bloką įtraukti sustiprintą oro navigacijos paslaugų teikėjų bendradarbiavimą arba, kai tinka, – integruotą teikėją.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 549/2004, nustatantis bendro Europos dangaus sukūrimo pagrindą (pagrindų reglamentas) (OL L 96, 2004 3 31, p. 1–9)

Paskesni Reglamento (EB) Nr. 549/2004 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2019 m. gegužės 29 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/903, kuriuo nustatomi trečiojo ataskaitinio laikotarpio (2020 m. sausio 1 d. – 2024 m. gruodžio 31 d.) Sąjungos masto oro eismo valdymo tinklo tiksliniai veiklos rodikliai (OL L 144, 2019 6 3, p. 49–55)

2019 m. vasario 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/317, kuriuo nustatoma Bendro Europos dangaus veiklos rezultatų ir mokesčių sistema ir panaikinami įgyvendinimo reglamentai (ES) Nr. 390/2013 ir (ES) Nr. 391/2013 (OL L 56, 2019 2 25, p. 1–67)

2018 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1139 dėl bendrųjų civilinės aviacijos taisyklių, ir kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra, iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2111/2005, (EB) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 ir direktyvos 2014/30/ES ir 2014/53/ES bei panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 552/2004 ir (EB) Nr. 216/2008 bei Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3922/91 (OL L 212, 2018 8 22, p. 1–122)

2017 m. vasario 13 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/259 dėl kai kurių į nacionalinius arba funkcinių oro erdvės blokų planus, pateiktus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 549/2004, įrašytų persvarstytų tikslinių veiklos rodiklių ir atitinkamų priemonių, neatitinkančių visos Sąjungos antrojo ataskaitinio laikotarpio tikslinių veiklos rodiklių, ir dėl įpareigojimo taikyti taisomąsias priemones (OL L 38, 2017 2 15, p. 76–85)

2015 m. kovo 2 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/348 dėl kai kurių į nacionalinius arba funkcinių oro erdvės blokų planus, pateiktus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 549/2004, įrašytų tikslinių rodiklių suderinamumo su visos Sąjungos antrojo ataskaitinio laikotarpio tiksliniais veiklos rodikliais (OL L 60, 2015 3 4, p. 55–67)

Žr. konsoliduotą versiją.

2014 m. kovo 11 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/132/ES, kuriuo nustatomi antrojo ataskaitinio laikotarpio (2015–2019 m.) visos Sąjungos oro eismo valdymo tinklo tiksliniai veiklos rodikliai ir įspėjamosios ribos (OL L 71, 2014 3 12, p. 20–23)

2013 m. gegužės 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 409/2013 dėl Europos oro eismo valdymo planui įgyvendinti būtinų bendrų projektų apibrėžimo, valdymo struktūrų parengimo ir paskatų sukūrimo (OL L 123, 2013 5 4, p. 1–7)

2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 551/2004 dėl bendro Europos dangaus oro erdvės organizavimo ir naudojimo (OL L 96, 2004 3 31, p. 20–25)

Žr. konsoliduotą versiją.

2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 550/2004 dėl oro navigacijos paslaugų teikimo bendrame Europos danguje (paslaugų teikimo reglamentas) (OL L 96, 2004 3 31, p. 10–19)

Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 08.05.2020