Geležinkelių keleivių teisės

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 1371/2007 dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

Juo siekiama nustatyti geležinkelių keleivių teises ir pareigas, kad jie būtų apsaugoti visų pirma tuomet, kai nutraukiama kelionė, ir pagerinti keleivių vežimo geležinkelių transportu paslaugų veiksmingumą bei patrauklumą.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Taikymo sritis

Keleivių teisės

Geležinkelių keleiviai turi šias pagrindines teises:

Sutartis dėl transporto ir informacija

Keleiviams aiškiu ir prieinamu būdu turi būti pasiūlyta informacija:

Neįgaliesiems ir ribotos judėsenos asmenims informacija turi būti teikiama prieinama forma.

Vėlavimai ir atšaukimai

Tuo atveju, kai atvykstant į galutinę atvykimo vietą vėluojama daugiau nei 60 minučių, keleivis turi teisę pasirinkti:

Jei keleiviai pasirenka ne kompensaciją, bet toliau važiuoti reisu, jie gali prašyti minimalios kompensacijos:

Tuo atveju, kai atvykstant arba išvykstant vėluojama daugiau nei 60 minučių, keleivis turi teisę pasirinkti:

Neįgalūs ir ribotos judėsenos asmenys

ES teisės aktais dėl geležinkelių keleivių teisių apsaugos užtikrinama, kad neįgalūs ir ribotos judėsenos keleiviai galėtų keliauti panašiomis sąlygomis kaip ir kiti piliečiai. Todėl šiuo reglamentu jiems suteikiamos šios teisės:

Saugumas, skundai ir paslaugų kokybė

Reglamento vykdymas ES šalyse

ES šalys paskiria įstaigą ar įstaigas, atsakingas už šio reglamento vykdymą. Keleiviai gali pateikti skundą bet kuriai šiai įstaigai, jei mano, kad nepaisoma jų teisių.

Be to, ES šalys turi nustatyti veiksmingas, proporcingas ir atgrasančias sankcijas, taikomas už šio reglamento pažeidimus.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2009 m. gruodžio 3 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

Po COVID-19 protrūkio ir įvedusi kovos su krizės padariniais priemones, Europos Komisija priėmė:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1371/2007 dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų (OL L 315, 2007 12 3, p. 14–41)

Vėlesni Reglamento (EB) Nr. 1371/2007 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/34/ES, kuria sukuriama bendra Europos geležinkelių erdvė (nauja redakcija) (OL L 343, 2012 12 14, p. 32–77)

Žr. konsoliduotą versiją.

Komisijos komunikatas – Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1371/2007 dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų aiškinamosios gairės (OL C 220, 2015 7 4, p. 1–10)

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai – Išimtys, kurias valstybės narės suteikė pagal Reglamentą (EB) Nr. 1371/2007 dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų (COM(2015) 117 final, 2015 3 11)

paskutinis atnaujinimas 19.03.2020