Europos bankininkystės komitetas

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Sprendimas 2004/10/EB dėl Europos bankininkystės komiteto įsteigimo

KOKS ŠIO SPRENDIMO TIKSLAS?

Šiuo sprendimu įsteigiamas Europos bankininkystės komitetas (EBK). Tai yra patariamasis komitetas, kuris teikia paramą ir pataria Europos Komisijai politikos klausimais, susijusiais su bankininkystės veikla Europos Sąjungoje (ES). EBK yra tiesiogiai prijungtas prie Komisijos ir padeda jai priimti ES direktyvų ir reglamentų įgyvendinimo priemones.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Vaidmuo

Sudėtis

Darbo tvarkos taisyklės

2014 m. EBK iš dalies pakeitė savo darbo tvarkos taisykles. Šiomis taisyklėmis reglamentuojami tokie aspektai kaip:

EBK pakeitė buvusį Bankininkystės patariamąjį komitetą.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS SPRENDIMAS?

Sprendimas taikomas nuo 2005 m. balandžio 13 d. (šią dieną įsigaliojo Direktyva 2005/1/EB, pagal kurią, be kitų dalykų, EBK pakeitė Bankininkystės patariamąjį komitetą).

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos apie EBK darbą žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2003 m. lapkričio 5 d. Komisijos sprendimas 2004/10/EB dėl Europos bankininkystės komiteto įsteigimo (OL L 3, 2004 1 7, p. 36–37)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2005 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/1/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 73/239/EEB, 85/611/EEB, 91/675/EEB, 92/49/EEB bei 93/6/EEB, taip pat Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 94/19/EB, 98/78/EB, 2000/12/EB, 2001/34/EB, 2002/83/EB ir 2002/87/EB, siekiant sukurti naują finansinių paslaugų komitetų organizacinę struktūrą (OL L 79, 2005 3 24, p. 9–17)

paskutinis atnaujinimas 04.10.2016