Taisyklės dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių

Šiuo įstatymu siekiama užtikrinti viešųjų pirkimų atvirą rinką bei taisyklių dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sąžiningą taikymą.

SANTRAUKA

Direktyvoje 2004/18/EB nustatytos Europos Sąjungos (ES) taisyklės dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių. Ja siekiama užtikrinti, kad viešieji pirkimai būtų vykdomi sąžiningai ir būtų atviri dalyviams iš bet kurios ES šalies.

Taikymo sritis

Įstatymas taikomas daugeliui viešojo pirkimo sutarčių išskyrus viešąsias paslaugas (vandens, transporto, energetikos ir pašto paslaugos), telekomunikacijoms, paslaugų koncesijoms (kaip antai esamos automobilių stovėjimo aikštelės eksploatavimas) ir tam tikroms sutartims gynybos ir saugumo srityje.

4 procedūrų rūšys

Skaidrumas

Tai užtikrinama skelbiant apie viešojo pirkimo sutartis ES Oficialiajame leidinyje ir TED duomenų bazėje, taip pat nacionaliniu mastu. Visuose leidiniuose turi būti identiška informacija, kad pirmenybė nebūtų teikiama jokiam konkurso dalyviui. Juose pateikiama informacija apima:

Sutarties skyrimas

Skiriant sutartį atsižvelgiama į:

Verčių ribos

Taikoma visoms viešojo pirkimo sutartims, kurių vertė didesnė už tam tikrą ribą. Verčių ribos skaičiuojamos kas dveji metai.

Nuo 2014 m. sausio 1 d. pagrindinės verčių ribosdėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių, iš dalies pakeistos Reglamentu (ES) Nr. 1336/2013, yra šios:

Centrinės valdžios institucijos

Paslaugų pirkimo sutartys, kurias sudaro centrinės vyriausybės institucijos, veikiančios gynybos srityjeEUREUR: i) dėl gaminių, išvardytų V priede – 134 000EUREUR ; ii) dėl kitų gaminių – 207 000EUR .

Subcentrinės perkančiosios organizacijos

Direktyva 2004/18/EB galioja iki 2016 4 18. Po to ją pakeis tą dieną įsigaliojanti naujoji direktyva (Direktyva 2014/24/ES).

DOKUMENTAS

2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo (OL L 134, 2004 4 30, p. 114–240)

Paskesni Reglamento (EB) 2004/18/EB daliniai pakeitimai ir ištaisymai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/17/EB dėl viešųjų pirkimų tvarkos vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srityse koordinavimo (OL L 134, 2004 4 30, p. 1–113)

2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB (OJ L 94, 2014 3 28, p. 65–242)

paskutinis atnaujinimas 30.09.2015