Viešojo pirkimo ir koncesijos sutarčių sudarymo peržiūros procedūros

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Tarybos direktyva 89/665/EEB dėl peržiūros procedūrų taikymo sudarant viešojo prekių pirkimo ir viešojo darbų pirkimo sutartis

SANTRAUKA

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

Vadovaujantis šia direktyva ES šalys privalo užtikrinti, kad dėl viešojo pirkimo ir koncesijos sutarčių sudarymo priimti sprendimai ir su tuo susiję preliminarūs procedūriniai sprendimai galėtų būti veiksmingai ir kaip galima greičiau peržiūrėti, jei tokie sprendimai pažeidžia ES teisę dėl viešųjų pirkimų.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 1990 m. sausio 3 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 1991 m. gruodžio 21 d.

KONTEKSTAS

DOKUMENTAS

1989 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyva 89/665/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su peržiūros procedūrų taikymu sudarant viešojo prekių pirkimo ir viešojo darbų pirkimo sutartis, derinimo (OL L 395, 1989 12 30, p. 33–35)

Paskesni Direktyvos 89/665/EEB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija (kurioje įterpti pakeitimai, priimti iki Direktyvos 2007/66/EB įskaitytinai) yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

1992 m. vasario 25 d. Tarybos direktyva 92/13/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių Bendrijos taisyklių taikymą viešųjų pirkimų tvarkai vandens, energetikos, transporto ir telekomunikacijų sektoriuose, suderinimo (OL L 76, 1992 3 23, p. 14–20). Žr. konsoliduotą versiją.

2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/23/ES dėl koncesijos sutarčių suteikimo (OL L 94, 2014 3 28, p. 1–64). Žr. konsoliduotą versiją.

2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB (OL L 94, 2014 3 28, p. 65–242). Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 08.03.2016