Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA): kaip ES reguliuoja chemines medžiagas

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

REACH (cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų) reglamentu nustatoma išsami teisinė sistema, skirta cheminių medžiagų gamybai ir naudojimui Europoje. Atsakomybė už cheminių medžiagų gamybos, importo, pardavimo ir naudojimo saugumą ES perkeliama nuo valdžios institucijų pramonei. Taip pat:

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

2013 m. Europos Komisija įvertino pirmuosius penkerius REACH reglamento įgyvendinimo metus ir padarė išvadą, kad iki 2018 m. birželio 1 d., t. y. termino, iki kurio reikia užregistruoti tam tikras medžiagas, nereikia jokių esminių pakeitimų.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2007 m. birželio 1 d.

KONTEKSTAS

Cheminių medžiagų pramonė yra vienas didžiausių gamybos sektorių ES. Ji vaidina lemiamą vaidmenį mūsų kasdieniame gyvenime ir užtikrinant bendrą ekonomikos konkurencingumą. ES priėmė teisės aktą, kuriuo cheminių medžiagų pramonei (ir platesnei gamybos pramonei, kurioje naudojamos cheminės medžiagos) sudaroma galimybė kurti ir diegti naujoves, tuo pačiu užtikrinant, kad jos produktai nekenkia žmonėms ir aplinkai.

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL L 136, 2007 5 29, p. 3–280)

Vėlesni Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 ir jo priedų daliniai pakeitimai bei pataisos buvo įtraukti į pradinį dokumentą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2008 m. rugpjūčio 1 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 771/2008, nustatantis Europos cheminių medžiagų agentūros Apeliacinės komisijos struktūros ir darbo tvarkos taisykles (OL L 206, 2008 8 2, p. 5–13)

Žr. konsoliduotą versiją.

2008 m. gegužės 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 440/2008, nustatantis bandymų metodus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) (OL L 142, 2008 5 31, p. 1–739)

Žr. konsoliduotą versiją.

2008 m. balandžio 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 340/2008 dėl Europos cheminių medžiagų agentūrai mokėtinų mokesčių pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) (OL L 107, 2008 4 17, p. 6–25)

Žr. konsoliduotą versiją.

2007 m. spalio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1238/2007, nustatantis Europos cheminių medžiagų agentūros apeliacinės komisijos narių kvalifikacijos taisykles (OL L 280, 2007 10 24, p. 10)

paskutinis atnaujinimas 06.04.2018