Kova su cheminių medžiagų keliama grėsme (Stokholmo konvencija)

 

DOKUMENTAI, KURIŲ SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Stokholmo konvencija dėl patvariųjų organinių teršalų

Sprendimas 2006/507/ES dėl Stokholmo konvencijos sudarymo Europos bendrijos vardu

KOKS ŠIOS KONVENCIJOS IR ŠIO SPRENDIMO TIKSLAS?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Konvencija reikalaujama, kad ją pasirašiusios šalys:

Konvencija įkuriama:

Bet kuri pasirašiusi šalis gali denonsuoti šią konvenciją praėjus trejiems metams nuo jos įsigaliojimo, apie tai raštu pranešusi prieš vienerius metus.

ES vykdo su konvencija susijusius įsipareigojimus priimdama:

ĮSIGALIOJIMO DATA

Konvencija įsigaliojo 2004 m. gegužės 17 d.

KONTEKSTAS

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Patvarieji organiniai teršalai – cheminės medžiagos, naudojamos pesticiduose ir pramoniniuose procesuose. Jie išlieka aktyvūs daugelį metų, plačiai pasklinda, biologiškai kaupiasi* ir kelia pavojų žmonių sveikatai bei aplinkai.
Biologiškai kauptis – susikoncentruoti gyvuose kūnuose.

PAGRINDINIAI DOKUMENTAI

Stokholmo konvencija dėl patvariųjų organinių teršalų (OL L 209, 2006 7 31, p. 3–29)

2004 m. spalio 14 d. Tarybos sprendimas 2006/507/EB dėl Stokholmo konvencijos dėl patvariųjų organinių teršalų sudarymo Europos bendrijos vardu (OL L 209, 2006 7 31, p. 1–2)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/1021 dėl patvariųjų organinių teršalų (nauja redakcija) (OL L 169, 2019 6 25, p. 45–77)

Vėlesni Reglamento (ES) 2019/1021 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija skirta tik informacijai.

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui dėl antrojo Europos Sąjungos įgyvendinimo plano, parengto pagal Reglamento Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų 8 straipsnio 4 dalį, persvarstymo ir atnaujinimo (COM(2018) 848 final, 2019 1 4)

Protokolas prie 1979 metų Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos dėl patvarių organinių teršalų (OL L 81, 2004 3 19, p. 37–71)

2004 m. vasario 19 d. Tarybos sprendimas 2004/259/EB dėl 1979 m. Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos protokolo dėl patvarių organinių teršalų sudarymo Europos bendrijos vardu (OL L 81, 2004 3 19, p. 35–36)

paskutinis atnaujinimas 04.09.2020