ES taisyklės dėl veterinarinių vaistų leidimų išdavimo, importo ir gamybos

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2001/82/EB dėl ES kodekso, reglamentuojančio veterinarinius vaistus

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

Joje išdėstytos ES taisyklės dėl veterinarinių vaistų* leidimų išdavimo, gamybos, priežiūros, pardavimo, paskirstymo ir naudojimo.

Ji bus panaikinta ir pakeista Reglamentu (ES) 2019/6, kuris įsigalios 2022 m. sausio 28 d.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Panaikinimas

Direktyva 2001/82/EB bus panaikinama ir pakeičiama Reglamentu (ES) 2019/6, kuris įsigalios 2022 m. sausio 28 d.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 2001 m. gruodžio 18 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Veterinarinis vaistas: medžiaga ar medžiagų mišinys gyvūnams gydyti ar ligų profilaktikai.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/82/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio veterinarinius vaistus (OL L 311, 2001 11 28, p. 1–66)

Paskesni Direktyvos 2001/82/EB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘS DOKUMENTAS

2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/6 dėl veterinarinių vaistų, kuriuo panaikinama Direktyva 2001/82/EB (OL L 4, 2019 1 7, p. 43–167)

paskutinis atnaujinimas 07.07.2016