Pakuotės ir pakuočių atliekos

 

DOKUMENTAI, KURIŲ SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų

Direktyva (ES) 2018/852, iš dalies keičianti Direktyvą 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

Direktyva 94/62/EB nustatomos ES taisyklės dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo.

Direktyva (ES) 2018/852 iš dalies pakeičia Direktyvą 94/62/EB ir joje nustatomos atnaujintos priemonės, kuriomis siekiama:

Direktyva 94/62/EB siekiama prisidėti:

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Taikymo sritis

Ši direktyva taikoma visoms Europoje į rinką pateiktoms pakuotėms ir visoms pakuočių atliekoms, nepriklausomai nuo naudotų medžiagų ir nesvarbu, ar jos gaminamos ir naudojamos pramonės, prekybos, raštinių, parduotuvių, paslaugų, buities ar kitokioje srityje.

Priemonės

ES valstybės narės turi imtis priemonių, kaip antai nacionalinių programų, pagal didesnės gamintojo atsakomybės sistemas vykdomų iniciatyvų ar kitų ekonominių priemonių, kuriomis siekiama užkirsti kelią pakuočių atliekoms susidaryti ir kuo labiau sumažinti pakuočių poveikį aplinkai.

ES valstybės narės turėtų skatinti didinti rinkai pateiktų daugkartinių pakuočių* procentinę dalį ir pakartotinį pakuočių naudojimą nekeliant rizikos maisto saugai. Tokios priemonės gali apimti:

ES valstybės narės taip pat turi imtis būtinų priemonių tam tikriems perdirbimo tikslams pasiekti, kurie gali keistis atsižvelgiant į pakuočių medžiagą, ir šiam tikslui taikyti naujas skaičiavimo taisykles.

Tikslai

Iki 2025 m. gruodžio 31 d. mažiausiai 65 % visų pakuočių (pagal svorį) turi būti perdirbama. Kiekvienos medžiagos perdirbimo tikslai:

Iki 2030 m. gruodžio 31 d. mažiausiai 70 % pakuočių turi būti perdirbama. Tai apima:

Esminiai reikalavimai

ES valstybės narės turi užtikrinti, kad į rinką pateikta pakuotė atitiks šios direktyvos II priede nustatytus esminius reikalavimus:

Biologiškai skaidomos pakuotės: aerobiškai skaidžios* plastikinės pakuotės nelaikomos biologiškai skaidžiomis.

Europos Komisija šiuo metu nagrinėja klausimą, kaip sugriežtinti esminius reikalavimus, kad pakuotės būtų projektuojamos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti ir labai kokybiškai perdirbti, be to, kaip geriau įgyvendinti esminius reikalavimus.

Pakuočių grąžinimo sistemos

ES valstybės narės imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad panaudotos pakuotės ir (ar) pakuočių atliekos bus grąžinamos ir (ar) surenkamos iš vartotojų, be to, kad pakuotės ir (ar) surinktos pakuočių atliekos bus naudojamos, pakartotinai naudojamos ir perdirbamos.

Gamintojo atsakomybė

Iki 2025 m. ES valstybės narės turėtų užtikrinti, kad gamintojo atsakomybės sistemos* būtų nustatytos visoms pakuotėms. Gamintojo atsakomybės sistemos užtikrina, kad panaudotos pakuotės ir (ar) pakuočių atliekos bus grąžinamos ir (ar) surenkamos iš vartotojų, be to, bus pasirinkta tinkamiausia atliekų tvarkymo galimybė, ir kad pakuotės ir (ar) surinktos pakuočių atliekos bus naudojamos bei pakartotinai naudojamos. Tos sistemos turės atitikti minimalius reikalavimus, nustatytus pagal Pagrindų direktyvą dėl atliekų (2008/98/EB). Tos sistemos turėtų padėti paskatinti projektuoti, gaminti ir parduoti pakuotes tokiu būdu, kuris leistų jas pakartotinai naudoti ir naudoti, ir darytų minimalų poveikį aplinkai.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva 94/62/EB taikoma nuo 1994 m. gruodžio 31 d., o ES valstybės narės turėjo ją perkelti į savo teisę ne vėliau kaip 1996 m. birželio 30 d.

Direktyva (ES) 2018/852 taikoma nuo 2018 m. liepos 4 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo teisę ne vėliau kaip 2020 m. liepos 5 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Žiedinė ekonomika: žiedinė ekonomika iki minimumo sumažina išteklių naudojimą, atliekas, išmetamuosius teršalus ir energijos nuostolius. Šių tikslų galima pasiekti ilgalaikiu projektavimu, priežiūra, remontu, naudojimu ir perdirbimu. Ji skiriasi nuo linijinės ekonomikos, kurioje ištekliai išgaunami, naudojami ir išmetami.
Daugkartinė pakuotė: pakuotė, kuri buvo sumanyta, sukurta ir pateikta rinkai taip, kad per jos gyvavimo ciklą ją būtų galima ne vieną kartą panaudoti vežant prekes arba iš naujo ją užpildant, arba pakartotinai naudoti tuo pačiu tikslu, kuriuo ji buvo sumanyta.
Aerobiškai skaidus: aerobiškai skaidi pakuotė yra plastikinė pakuotė su priedais, dėl kurių ji suyra į mikroskopines daleles. Dėl jos aplinkoje gali atsirasti mikroplastiko dalelių.
Gamintojo atsakomybės sistema: sistema, kurią nustato gamintojas, užtikrindamas, kad jis prisiima atsakomybę už aplinkai daromą poveikį gaminant, pateikiant į rinką ir šalinant jo produktus.

PAGRINDINIAI DOKUMENTAI

1994 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų (OL L 365, 1994 12 31, p. 10–23)

Paskesni Direktyvos 94/62/EB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/852, kuria iš dalies keičiama Direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų (OL L 150, 2018 6 14, p. 141–154)

SUSIJĘS DOKUMENTAS

2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinanti kai kurias direktyvas (OL L 312, 2008 11 22, p. 3–30)

Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 06.11.2018