Pakuotės ir pakuočių atliekos

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

Direktyva 94/62/EB nustatomos ES taisyklės dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo.

Direktyva 94/62/EB siekiama:

Direktyvoje (ES) 2018/852 pateikiamas paskutinis Direktyvos 94/62/EB pakeitimas ir atnaujintos priemonės, skirtos:

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Taikymo sritis

Ši direktyva taikoma visoms Europoje į rinką pateiktoms pakuotėms ir visoms pakuočių atliekoms, nepriklausomai nuo naudotų medžiagų ir nesvarbu, ar jos gaminamos ir naudojamos pramonės, prekybos, raštinių, parduotuvių, paslaugų, buities ar kitokioje srityje.

Priemonės

Direktyvoje su pakeitimais reikalaujama, kad ES šalys imtųsi priemonių, kaip antai taikytų nacionalines programas, pagal didesnės gamintojo atsakomybės sistemas vykdomas iniciatyvas ir kitas ekonomines priemones siekiant užkirsti kelią pakuočių atliekų susidarymui ir kuo labiau sumažinti pakuočių poveikį aplinkai.

ES šalys turėtų skatinti didinti rinkai pateiktų daugkartinių pakuočių* ir pakartotinio pakuočių naudojimo sistemų procentinę dalį aplinkai saugiu būdu, tačiau nesukeldamos pavojaus maisto saugai ir vartotojų saugai. Tokios priemonės gali apimti:

Be to, ES šalys turi imtis būtinų priemonių, kad įgyvendintų perdirbimo tikslus, kurie skiriasi atsižvelgiant į pakavimo medžiagas. Šiam tikslui jie turi taikyti naujas apskaičiavimo taisykles, skirtas ataskaitoms dėl naujų perdirbimo tikslų, kurie turi būti pasiekti iki 2025 m. ir 2030 m., teikti.

Kiekybiniai tikslai

Ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio 31 d. mažiausiai 65 % visų pakuočių atliekų (pagal svorį) turi būti perdirbama. Perdirbimo tikslai pagal medžiagą:

Ne vėliau kaip 2030 m. gruodžio 31 d. mažiausiai 70 % visų pakuočių atliekų (pagal svorį) turi būti perdirbama. Šios atliekos:

Esminiai reikalavimai

ES šalys turi užtikrinti, kad į rinką pateikta pakuotė atitiks šios direktyvos II priede nustatytus esminius reikalavimus:

Iš dalies pakeistoje direktyvoje buvo paaiškintas skirtumas tarp pakuočių, kurias galima panaudoti kompostui, ir biologiškai skaidžių pakuočių atliekų, ir nurodyta, kad aerobiškai skaidžios plastikinės pakuotės (plastiko pakuotės su priedais, dėl kurių jos suskaidomos į mikroskopines daleles, todėl aplinkoje atsiranda labai mažų plastiko dalelių) nėra laikomos biologiškai skaidžiomis.

Europos Komisija šiuo metu nagrinėja klausimą, kaip sugriežtinti esminius reikalavimus, kad pakuotės būtų projektuojamos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti ir labai kokybiškai perdirbti, be to, kaip geriau įgyvendinti esminius reikalavimus.

Pakuočių grąžinimo sistemos

ES šalys imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad panaudotos pakuotės ir (ar) pakuočių atliekos būtų grąžinamos ir (ar) surenkamos iš vartotojų, be to, kad pakuotės ir (ar) surinktos pakuočių atliekos būtų naudojamos, pakartotinai naudojamos ir perdirbamos.

Gamintojo atsakomybė

Informacinės sistemos ir ataskaitų teikimas

NUO KADA TAIKOMOS ŠIOS DIREKTYVOS?

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Žiedinė ekonomika – žiedinė ekonomika iki minimumo sumažina išteklių naudojimą, atliekas, išmetamuosius teršalus ir energijos nuostolius. Šių tikslų galima pasiekti ilgalaikiu projektavimu, priežiūra, remontu, naudojimu ir perdirbimu. Ji skiriasi nuo linijinės ekonomikos, kurioje ištekliai išgaunami, naudojami ir išmetami.
Daugkartinė pakuotė – pakuotė, kuri buvo sumanyta, sukurta ir pateikta rinkai taip, kad per jos gyvavimo ciklą ją būtų galima ne vieną kartą panaudoti vežant prekes arba iš naujo ją užpildant, arba pakartotinai naudoti tuo pačiu tikslu, kuriuo ji buvo sumanyta.
Didesnės gamintojo atsakomybės sistemos – sistemos, sukurtos siekiant užtikrinti, kad gamintojai prisiimtų finansinę ar finansinę ir organizacinę atsakomybę už gaminio gyvavimo ciklo atliekų tvarkymo etapą. Keičiant mokesčius, kuriuos moka gamintojai už į rinką pateiktas pakuotes, EPR sistemos leidžia gamintojams ir ES šalims skatinti kurti gaminius ir jų komponentus, kuriais mažiau kenkiama aplinkai.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

1994 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų (OL L 365, 1994 12 31, p. 10–23)

Paskesni Direktyvos 94/62/EB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinanti kai kurias direktyvas (OL L 312, 2008 11 22, p. 3–30)

Žr. konsoliduotą versiją.

2005 m. kovo 22 d. Komisijos sprendimas 2005/270/EB, nustatantis duomenų bazės sistemos formas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų (OL L 86, 2005 4 5, p. 6–12)

Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 15.06.2020