Polichlorintų bifenilų (PCB) ir polichlorintų terfenilų (PCT) šalinimas

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 96/59/EB dėl polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT) šalinimo

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

Ši direktyva skirta suderinti teisę dėl polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT)* šalinimo ir jais užterštos įrangos nukenksminimo arba šalinimo.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 1996 m. rugsėjo 16 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 1998 m. kovo 16 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

* SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Polichlorinti bifenilai (PCB) ir polichlorinti terfenilai (PCT): anksčiau plačiai naudota, visų pirma elektros įrangoje, žmogaus sukurtų junginių grupė. XX a. 8-ojo dešimtmečio pabaigoje jie buvo uždrausti daugelyje šalių dėl galimos žalos aplinkai.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

1996 m. rugsėjo 16 d. Tarybos direktyva 96/59/EB dėl polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų šalinimo (PCB/PCT) (OL L 243, 1996 9 24, p. 31–35)

Paskesni Direktyvos 96/59/EB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2001 m. sausio 16 d. Komisijos sprendimas 2001/68/EB, nustatantis du PCB kiekio matavimo etaloninius metodus pagal Tarybos direktyvos 96/59/EB dėl polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų šalinimo (PCB/PCT) 10 straipsnio a punktą (pranešta dokumentu Nr. C(2001) 107) (OL L 23, 2001 1 25, p. 31)

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų ir iš dalies keičiantis Direktyvą 79/117/EEB (OL L 158, 2004 4 30, p. 7–49)

Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 13.02.2017