Genetiškai modifikuotų organizmų susekamumas ir ženklinimas

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 1830/2003 dėl genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) ir iš jų pagamintų maisto produktų ir pašarų susekamumo ir ženklinimo

SANTRAUKA

KAM REIKALINGAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentu nustatomos taisyklės, kuriomis siekiama užtikrinti galimybę atsekti produktus, kuriuose yra GMO*, ir iš jų pagamintus maisto produktus bei pašarus visuose jų gamybos ir platinimo grandinės etapuose.

Taisyklės yra taikomos ženklinimui, pavojaus aplinkai ir sveikatai stebėsenai ir prireikus galimybei išimti produktus iš rinkos.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Susekamumas

Susekamumas (galimybė atsekti GMO ir iš GMO pagamintus produktus visuose jų gamybos ir platinimo grandinės etapuose) užtikrina, kad vartotojai ir maisto pramonė būtų informuota apie iš GMO pagamintus maisto produktus bei pašarus ir turėtų apsaugos priemonių. Tikslus ženklinimas suteikia jiems galimybę informuotai pasirinkti produktą.

Pardavėjams yra taikomi 3 pagrindiniai reikalavimai:

Ši informacija turi būti pateikiama kiekviename gamybos ir platinimo grandinės etape ir saugoma penkerius metus.

Ženklinimas

Ant galutiniams vartotojams skirtų pakuočių ar iš anksto supakuotų produktų, kuriuose yra GMO, etikečių turi būti užrašas „Šiame produkte yra genetiškai modifikuotų organizmų [arba organizmų pavadinimai]“.

Inspektavimas ir patikrinimai

ES šalys privalo įgyvendinti inspektavimo priemones ir atlikti bandinių patikrinimus bei bandymus, kad užtikrintų GMO ženklinimo taisyklių laikymąsi.

Kiekviena šalis taip pat gali nustatyti veiksmingas sankcijas už jų pažeidimą. Nustačius nenumatytą neigiamą poveikį sveikatai ar aplinkai, produktai gali būti išimti iš rinkos.

Europos Komisija teikia nacionalinėms institucijoms technines gaires. Ji tvarko informacinės medžiagos apie GMO centrinį registrą, skirtą aptikti ES leidžiamus GMO, taip pat renka informaciją apie neleidžiamus GMO.

Išimtys

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2003 m. lapkričio 7 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr. ES atsekamumo ir ženklinimo taisyklėse.

SVARBIAUSIA SĄVOKA

*Genetiškai modifikuotas organizmas – augalo arba gyvūno veislė, sukurta dėl geresnio derliaus arba atsparumo ligoms, modifikuojant ląstelių ir genetines savybes.

DOKUMENTAS

2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1830/2003 dėl genetiškai modifikuotų organizmų ir iš jų pagamintų maisto produktų ir pašarų susekamumo ir ženklinimo ir iš dalies pakeičiantis Direktyvą 2001/18/EB (OL L 268, 2003 10 18, p. 24–28)

Paskesni Reglamento (EB) Nr. 1830/2003 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2001 m. kovo 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/18/EB dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką ir panaikinanti Tarybos direktyvą 90/220/EEB (OL L 106, 2001 4 17, p. 1–39). Žr. konsoliduotą versiją.

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Sprendimų dėl genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) priėmimo proceso peržiūra“ (COM(2015) 176 final, 2015 4 22)

paskutinis atnaujinimas 18.04.2016