Genetiškai modifikuotas maistas ir pašarai

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų

SANTRAUKA

KAM REIKALINGAS ŠIS REGLAMENTAS?

Šiuo reglamentu nustatoma genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) naudojimo leidimų išdavimo ir priežiūros tvarka bei genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų ženklinimo taisyklės.

Šio reglamento tikslas yra saugoti:

žmonių gyvenimą ir sveikatą;

gyvūnų sveikatą ir gerovę;

aplinkos ir vartotojų interesus.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Šis reglamentas taikomas:

maistui ar pašarams skirtiems GMO;

maistui ar pašarams, kurių sudėtyje yra GMO;

maistui ar pašarams, pagamintiems iš GMO arba kurių sudėtyje yra iš GMO pagamintų ingredientų.

Prašymas išduoti leidimą

1.

Gamintojai pateikia bendrą prašymą dėl visų taikymo sričių: maisto, pašarų ir auginimo.

2.

Per 2 savaites kompetentinga ES šalies institucija praneša pareiškėjui apie prašymo gavimą ir informuoja apie tai Europos maisto saugos tarnybą (EFSA).

3.

EFSA įvertina prašymą per šešis mėnesius.

Rizikos valdymas

Europos Komisija yra atsakinga už rizikos valdymą.

Remdamasi EFSA įvertinimu, Komisija pateikia sprendimo projektą dėl leidimo suteikimo arba prašymo atmetimo.

Siūlomas sprendimo projektas siunčiamas Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniam komitetui.

Komitetui sutikus su sprendimo projektu, Komisija jį priima. Jei ne, Taryba apsvarsto sprendimo projektą ir sprendžia, ar Komisija jį turi priimti, ar ne.

Ženklinimas

Maistas ir pašarai, kurių sudėtyje yra GMO, turi būti aiškiai paženklinti.

Tačiau jei maiste ar pašaruose GMO yra mažiau nei 0,9 %, tokio maisto ar pašarų ženklinti nereikia, jei GMO atsiradimas yra techniškai neišvengiamas.

KONTEKSTAS

SVARBIAUSIA SĄVOKA

* Genetiškai modifikuotas organizmas yra organizmas, kurio genetinė medžiaga yra pakeista, genų inžinerijos būdu įterpiant jai nebūdingą geną.

DOKUMENTAS

2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų (OL L 268, 2003 10 18, p. 1–23)

Paskesni Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2013 m. balandžio 3 d.Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 503/2013 dėl paraiškų genetiškai modifikuotų maisto produktų ir pašarų leidimams gauti pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 ir iš dalies jį keičiančius Komisijos reglamentą (EB) Nr. 641/2004 ir Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1981/2006 (OL L 157, 2013 6 8, p. 1–48)

2015 m. kovo 11 d.Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/412, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2001/18/EB nuostatos dėl valstybių narių galimybės savo teritorijoje riboti ar drausti genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) auginimą (OL L 68, 2015 3 13, p. 1–8)

paskutinis atnaujinimas 24.11.2015