Kava ir cikorijos ekstraktai

Teisės aktų, reglamentuojančių prekybą kavos ir cikorijos ekstraktais, harmonizavimu siekiama skatinti produktų bendrąją rinką šiame sektoriuje ir tuo pačiu apsaugoti gamintojų ir vartotojų interesus.

DOKUMENTAS

1999 m. vasario 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 1999/4/EB dėl kavos ir cikorijos ekstraktų [Žr. iš dalies keičiančius aktus].

SANTRAUKA

Šia direktyva supaprastinami teisės aktai dėl kavos ir cikorijos ekstraktų, kuriuos anksčiau reglamentavo Direktyva 77/436/EEB. Ja siekiama apsaugoti vartotojų ir gamintojų interesus, nustatant šių produktų aprašymo, apibrėžimo ir charakteristikų taisykles.

Taikymo sritis

Direktyva taikoma šiems produktams:

Šie produktai turi atitikti tam tikrus būtinuosius reikalavimus dėl sudėties, visų pirma sausosios medžiagos.

Ženklinimas

Kavos ir cikorijos ekstraktai ženklinami pagal Direktyvos 2000/13/EB dėl maisto produktų ženklinimo, pateikimo ir reklamavimo nuostatas. Vis dėlto, prekiaujant šiais produktais galima naudoti tik minėtus aprašymus, prie kurių gali būti pridėta informacija apie formą (tyrė, skystas, koncentruotas ir pan.), medžiagų priedus ir kofeino kiekį. Taip pat privaloma nurodyti mažiausią kavos ar cikorijos sausosios medžiagos kiekį, kuris nurodomas gatavo gaminio masės procentais.

Kitos nuostatos

Prekyba kavos ar cikorijos ekstraktais, laikantis šios direktyvos nuostatų, negali būti apsunkinta prieštaraujančiomis nacionalinėmis nuostatomis.

Taikyti šią direktyvą Komisijai padeda Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Direktyva 1999/4/EB

1999 3 13

2000 9 13

OL L 66, 1999 3 13

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Reglamentas (EB) Nr. 1882/2003

2003 11 20

-

OL L 284, 2003 10 31

Reglamentas (EB) Nr. 1137/2008

2008 12 11

-

OL L 311, 2008 11 21

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2002 m. liepos 18 d. Komisijos direktyva 2002/67/EB dėl maisto produktų, turinčių chinino ir kofeino, ženklinimo [OL L 191, 2002 7 19].

2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1021/2013, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų 1999/4/EB ir 2000/36/EB ir Tarybos direktyvų 2001/111/EB, 2001/113/EB ir 2001/114/EB nuostatos, susijusios su Komisijai suteikiamais įgaliojimais Tekstas svarbus EEE [Oficialusis leidinys L 287, 2013 10 29].

Paskutinį kartą atnaujinta: 29.04.2014