Maisto produktų ženklinimas, pateikimas ir reklamavimas

Fasuoti maisto produktai turi atitikti ženklinimo, pateikimo ir reklamavimo taisykles. Šios taisyklės suderintos Europos Sąjungos (ES) lygiu, siekiant sudaryti galimybes Europos vartotojams sąmoningai rinktis remiantis pateikta informacija, pašalinti kliūtis laisvam maisto produktų judėjimui bei nevienodas konkurencijos sąlygas.

DOKUMENTAS

2000 m. kovo 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/13/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių maisto produktų ženklinimą, pateikimą ir reklamavimą, derinimo (Žr. iš dalies keičiantį (-čius) aktą (-us)).

SANTRAUKA

Ši direktyva taikoma maisto produktams, kurie bus teikiami galutiniams vartotojams, restoranams, ligoninėms, valgykloms ar kitoms viešojo maitinimo įstaigoms. Ji netaikoma produktams, kurie bus eksportuojami už Europos Sąjungos (ES) ribų.

Ženklinant, pateikiant ir reklamuojant maisto produktus negalima:

PRIVALOMOSIOS ŽENKLINIMO NUORODOS

Maisto produktų ženklinimą sudaro privalomosios nuorodos. Šios nuorodos turi būti lengvai suprantamos ir aiškiai matomos, įskaitomos ir neištrinamos. Kai kurios iš jų turi būti pateikiamos tame pačia regėjimo lauke.

Kai maisto produktai fasuoti, privalomosios nuorodos įrašomos ant pakuotės arba prie jos pritvirtintos etiketės.

Privalomosios nuorodos yra šios:

NUKRYPTI LEIDŽIANČIOS IR SPECIALIOSIOS NUOSTATOS

Specifiniams maisto produktams taikomose europinėse nuostatose gali būti suteikiama galimybė komponentų sąrašo ir tinkamumo vartoti termino nuorodas pateikti laisva forma. Šiose nuostatose gali būti numatytos kitos privalomosios nuorodos su sąlyga, kad jos neiškraipys pirkėjui skirtos informacijos.

Specialiosios nuostatos numatytos:

APSAUGOS SĄLYGA

Prekyba maisto produktais, atitinkančiais šios direktyvos reikalavimus, negali būti draudžiama, išskyrus ypatingomis priežastimis, kaip antai: visuomenės sveikatos apsauga, sukčiavimo prevencija arba pramoninės bei komercinės nuosavybės teisių apsauga, grindžiamais atvejais, kai taikomos nesuderintos nacionalinės nuostatos.

KOMITOLOGIJA IR KONTEKSTAS

Direktyvos įgyvendinimą užtikrina Europos Komisija, padedama Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto.

Direktyva 2000/13/EB pakeičia Tarybos direktyvą 79/112/EEB dėl maisto produktų ženklinimo, pateikimo ir reklamavimo.

Nuorodos

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 2000/13/EB

2000 5 26

-

OL L 109, 2000 5 6

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 2001/101/EB

2001 12 18

2002 12 31

OL L 310, 2001 11 28

Direktyva 2002/67/EB

2002 8 8

2003 6 30

OL L 191, 2002 7 19

Čekijos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos stojimo į ES dokumentai

2004 5 1

Iki 2007 m.

OL L 236, 2003 9 23

Direktyva 2006/107/EB

2007 1 1

2007 1 1

OL L 363, 2006 12 20

Direktyva 2003/89/EB

2003 11 25

2004 11 25

OL L 308, 2003 11 25

Direktyva 2006/142/EB

2007 1 12

2007 12 23

OL L 368, 2006 12 23

Reglamentas (EB) Nr. 1332/2008

2009 1 20

-

OL L 354, 2008 12 31

Reglamentas (ES) Nr. 596/2009

2009 8 7

-

OL L 188, 2009 7 18

Paskesni Direktyvos 2000/13/EB daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Šis jungtinis tekstas yra tiktai dokumentinio pobūdžio.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2008 m. sausio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams pasiūlymas (KOM(2008) 40 galutinis. Neskelbta Oficialiajame leidinyje).

Dabartiniame reglamento pasiūlyme numatoma apjungti direktyvas 2000/13/EB ir 90/496/EEB dėl maistingumo ženklinimo, siekiant geriau informuoti ir apsaugoti Europos vartotojus. Pasiūlyme nustatomi nauji ženklinimo reikalavimai. Privalomosiose nuorodose visų pirma turėtų būti nurodoma informacija apie produktų tapatumą, jų sudėtį ir maistines savybes, kilmę bei jų saugaus naudojimo sąlygas (tinkamumo vartoti terminą, poveikį ir galimą žalą sveikatai). Pateikta informacija turi būti teisinga, lengvai įskaitoma ir suprantama. Ji turi būti atspausdinta ne mažesniu nei 3 mm šriftu.

Maistingumo ženklinimą turėtų sudaryti šios privalomosios nuorodos: tam tikrų sudedamųjų maistinių medžiagų (lipidų, sočiųjų riebalų rūgščių, angliavandenių bei specialių cukraus ir druskos nuorodų) energinė vertė ir kiekis.

Be to, vartotojai turėtų gauti reikiamą informaciją, ypač pirkdami maisto produktus internetu ar kitais nuotolinio pirkimo būdais.

Valstybėms narėms paliekama galimybė nustatyti papildomus privalomuosius duomenis specifinių maisto produktų kategorijoms, siekiant apsaugoti visuomenės sveikatą ir užtikrinti jos saugumą bei pramoninės ir komercinės nuosavybės teises. Numatomų nuorodų projektas pateiktas Komisijai, kuri gali pareikšti neigiamą nuomonę.

Bendro sprendimo procedūra (2008/0028/COD)

KALBŲ NAUDOJIMAS ŽENKLINANT

Interpretative Commission communication concerning the use of languages in the marketing of foodstuffs in the light of the judgment in the Peeters case [COM(93) 532 final – Official Journal C 345 of 23.12.1993] (1993 m. lapkričio 10 d. Komisija, vadovaudamasi Teisingumo Teismo sprendimu „Peeters“ byloje, priėmė aiškinamąjį komunikatą dėl kalbų naudojimo žemės ūkio produktų prekyboje). Šiame komunikate Komisija pabrėžia, kad maisto produktams, kurie valstybėje narėje bus parduodami galutiniam vartotojui, ženklinti turėtų būti naudojama lengvai suprantama kalba; tai, kaip taisyklė, yra valstybių, kuriose paduodami produktai, valstybinė (-ės) kalba (-os). Tačiau pirkėjas neturėtų prieštarauti, jei terminai ar sąvokos parašyti užsienio kalba, kuri jam lengvai suprantama.

See also

Paskutinį kartą atnaujinta: 16.11.2010