Asmeninės apsaugos priemonės

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 89/686/EEB dėl asmeninių apsaugos priemonių

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Apibrėžtis ir taikymo sritis

AAP yra bet koks prietaisas ar įrenginys:

Direktyva netaikoma:

Esminiai reikalavimai

Suderinti standartai

Atitikties įvertinimas ir notifikuotosios įstaigos

Atitikties deklaracija ir CE ženklas

ES šalys negali drausti, riboti ar trukdyti pateikti rinkai ar pradėti naudoti AAP, pažymėtas CE ženklu, jei:

CE atitikties ženklą prideda gamintojas arba jo atstovas, įsisteigęs ES.

Panaikinimas

Direktyva 89/686/EBB panaikinama Reglamentu (ES) 2016/425, kuris įsigalios 2018 m. balandžio 21 d.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

ES šalys turėjo perkelti direktyvą į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 1991 m. gruodžio 31 d. Ji taikoma nuo 1992 m. liepos 1 d.

KONTEKSTAS

Ši direktyva papildoma direktyvomis dėl darbuotojų sveikatos apsaugos ir saugos, visų pirma Direktyva 89/656/EEB dėl AAP, kurias darbuotojai naudoja darbo vietoje, naudojimo.

* SVARBIAUSIA SĄVOKA

Tipo tyrimas: tyrimas, kurio metu patvirtinta patikros įstaiga nustato ir patvirtina, kad atitinkamas AAP modelis atitinka visas susijusias šios direktyvos nuostatas.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

1989 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyva 89/686/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su asmeninėmis apsaugos priemonėmis, suderinimo (OL L 399, 1989 12 30, p. 18–38)

Paskesni Direktyvos 89/686/EEB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių, kuriuo panaikinama Tarybos direktyva 89/686/EEB (OL L 81, 2016 3 31, p. 51–98)

paskutinis atnaujinimas 20.09.2016