Teisminių ir neteisminių dokumentų įteikimas ES šalyse

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 1393/2007 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo ES šalyse

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

Šiuo reglamentu siekiama nustatyti greitą, saugią ir tipinę teisminių* ir neteisminių dokumentų* civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo Europos Sąjungos (ES) šalyse procedūrą.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Taikymo sritis

Teisminių ir neteisminių dokumentų įteikimo (perdavimo) tolesnis gerinimas

Šiuo reglamentu, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1348/2000, numatoma:

Dokumentų perdavimą užtikrinančios ES šalių agentūros

Teisminių ir neteisminių dokumentų įteikimo spartinimas

Dokumentų įteikimas pagal gaunančiosios ES šalies teisę per vieną mėnesį

Adresato informavimas apie teisę atsisakyti priimti įteikiamą dokumentą

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2008 m. lapkričio 13 d., išskyrus 23 straipsnį (dėl ES šalių informacijos perdavimo ir paskelbimo), kuris taikomas nuo 2008 m. rugpjūčio 13 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

* SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Teisminis dokumentas: teisinis dokumentas, parengtas nagrinėjant civilinę arba komercinę bylą (pavyzdžiui, šaukimas į teismą arba sprendimas), kurį reikia įteikti šaliai.

Neteisminis dokumentas: teisinis dokumentas, kuris yra įteikiamas, tačiau nėra susijęs su bylos medžiaga (pavyzdžiui, sąskaita faktūra ar pranešimas dėl iškeldinimo).

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2007 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1393/2007 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse („dokumentų įteikimas“) ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1348/2000 (OL L 324, 2007 12 10, p. 79–120)

Paskesni Tarybos reglamento (EB) Nr. 1393/2007 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

paskutinis atnaujinimas 16.08.2016