Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra – tarpvalstybinį bylinėjimąsi reglamentuojančios taisyklės

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 861/2007, nustatantis Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Šis teisės aktas;

Šia procedūra nustatyta:

Teismo mokesčiai:

Išlaidas atlygina pralaimėjusi šalis ir jos nepriteisiamos laimėjusiai šaliai, jei buvo patirtos be reikalo ar yra neproporcingos ieškiniui.

Sprendimą galima apskųsti apeliacine tvarka, jei tokia galimybė numatyta teismo šalies nacionalinėje teisėje.

Sprendimo peržiūra:

Sprendimai:

Sprendimų vykdymas reglamentuojamos vykdymo vietos šalies teisėje.

ES šalys:

NUO KADA TAIKOMI ŠIE REGLAMENTAI?

KONTEKSTAS

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Tarpvalstybinio pobūdžio byla – byla, kai bent vienos iš šalių nuolatinė gyvenamoji vieta ar nuolatinio buvimo vieta arba įprastinė gyvenamoji vieta yra kitoje ES šalyje nei ta, kurioje kreipiamasi į teismą.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2007 m. liepos 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 861/2007, nustatantis Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą (OL L 199, 2007 7 31, p. 1–22)

Paskesni Reglamento (EB) Nr. 861/2007 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘS DOKUMENTAS

2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1896/2006, nustatantis Europos mokėjimo įsakymo procedūrą (OL L 399, 2006 12 30, p. 1–32)

Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 05.05.2020