Teismo priimti aktai dėl nusikalstamu būdu įgyto turto arba įrodymų arešto: pripažinimas užsienyje

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Pamatinis sprendimas 2003/577/TVR dėl arešto aktų vykdymo užsienyje

SANTRAUKA

KAM SKIRTAS ŠIS PAMATINIS SPRENDIMAS?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Kas yra arešto aktas?

Tai laikinas teisminės institucijos priimtas aktas, kuriuo siekiama neleisti, kad nusikaltėliai paslėptų, parduotų arba naudotų turtą, dokumentus ar duomenis nusikalstamoje veikoje.

Šis sprendimas taikomas arešto aktams, priimtiems siekiant:

Nusikaltimai

Daugeliui sunkių nusikaltimų netaikomas dvigubo baudžiamumo nustatymas, t. y. nereikia nustatyti, ar nusikalstama veika laikoma nusikaltimu tiek aktą išduodančioje ES šalyje (išduodančioji šalis), tiek jį vykdančioje šalyje (vykdančioji šalis). Tačiau už šiuos nusikaltimus išduodančiojoje šalyje turi būti baudžiama laisvės atėmimu bent iki trejų metų. Tokie nusikaltimai yra:

Pripažinimas ir vykdymas

Išduodančiosios šalies teisminė institucija siunčia liudijimą vykdančiosios šalies teisminei institucijai prašydama įvykdyti aktą. Vykdančioji šalis turi:

Nepripažinimas ar nevykdymas

Vykdančioji šalis gali atsisakyti pripažinti arba vykdyti aktą, jei:

Vykdymo atidėjimas

Akto vykdymą galima atidėti, jei:

Suinteresuotosios šalys

ES šalys turi užtikrinti, kad bet kuri suinteresuotoji šalis, kuriai arešto aktas turi poveikio, įskaitant teisėtas trečiąsias šalis, galėtų pasinaudoti teisės gynimo priemonėmis, kad apgintų savo teisėtus interesus, nereikalaujant, kad akto vykdymas būtų sustabdytas.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS SPRENDIMAS?

Sprendimas įsigaliojo 2003 m. rugpjūčio 2 d. ES šalys turėjo jį perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 2005 m. rugpjūčio 2 d.

KONTEKSTAS

Konfiskavimas ir turto areštas

DOKUMENTAS

2003 m. liepos 22 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2003/577/TVR dėl turto arba įrodymų arešto aktų vykdymo Europos Sąjungoje (OL L 196, 2003 8 2, p. 45–55)

2003 m. liepos 22 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2003/577/TVR dėl turto arba įrodymų arešto aktų vykdymo Europos Sąjungoje (OL L 196, 2003 8 2) klaidų ištaisymas (OL L 374, 2006 12 27, p. 20)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2006 m. spalio 6 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2006/783/TVR dėl tarpusavio pripažinimo principo taikymo nutarimams konfiskuoti (OL L 328, 2006 11 24, p. 59–78)

Komisijos ataskaita, grindžiama 2003 m. liepos 22 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2003/577/TVR dėl turto arba įrodymų arešto aktų vykdymo Europos Sąjungoje 14 straipsniu (KOM(2008) 885 galutinis, 2008 12 22)

2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/41/ES dėl Europos tyrimo orderio baudžiamosiose bylose (OL L 130, 2014 5 1, p. 1–36)

paskutinis atnaujinimas 25.01.2016