Europos Sąjungos Tarybos darbo tvarkos taisyklės

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Sprendimas 2009/937/ES, patvirtinantis Tarybos darbo tvarkos taisykles

KOKS YRA ŠIŲ DARBO TVARKOS TAISYKLIŲ TIKSLAS?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Taryba yra ES institucija, kurioje renkasi ES šalių atstovai. Kiekvienai šaliai ministrų lygiu atstovauja vienas atstovas, kuris gali įsipareigoti tos šalies vyriausybės vardu. Kartu su Europos Parlamentu Taryba vykdo teisėkūros funkcijas. Vadovaudamasi įprasta ir specialia teisėkūros procedūromis, ji priima įstatymo galią turinčius aktus. Taryba kartu su Europos Parlamentu vykdo biudžeto funkcijas. Galiausiai Taryba vykdo politikos formavimo ir koordinavimo funkcijas.

Tarybos sudėtys

Pirmininkavimas Europos Sąjungos Tarybai

COREPER, komitetai ir darbo grupės

Tarybos veikimas

Balsavimas kvalifikuota balsų dauguma

2014 m. lapkričio 1 d. įvesta nauja kvalifikuotos balsų daugumos procedūra – „dvigubos daugumos“ taisyklė.

Tarybos aktų skaidrumas ir skelbimas

NUO KADA TAIKOMOS ŠIOS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS?

Šios darbo tvarkos taisyklės taikomos nuo 2009 m. gruodžio 1 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2009 m. gruodžio 1 d. Tarybos sprendimas 2009/937/ES, patvirtinantis Tarybos darbo tvarkos taisykles (OL L 325, 2009 12 11, p. 35–61)

Vėlesni Sprendimo 2009/937/ES daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2020 m. kovo 23 d. Tarybos sprendimas (ES) 2020/430 dėl laikinos nuo Tarybos darbo tvarkos taisyklių nukrypti leidžiančios nuostatos, taikomos atsižvelgiant į su kelionėmis susijusius sunkumus, kilusius Sąjungoje dėl COVID-19 pandemijos (OL L 88I, 2020 3 24, p. 1–2)

paskutinis atnaujinimas 19.06.2020