ES mėlynoji kortelė – aukštos kvalifikacijos darbuotojų atvykimas ir apsigyvenimas

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2009/50/EB dėl ES nepriklausančių šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo sąlygų siekiant dirbti aukštos kvalifikacijos darbą

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Peržiūra ir pasiūlymas

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 2009 m. birželio 19 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 2011 m. birželio 19 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr. „Teisėta migracija ir integracija“ (Europos Komisija)

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Aukštos kvalifikacijos darbuotojas: asmuo, dirbantis apmokamą darbą ir turintis specialių įgūdžių, kuriuos liudija aukšta profesinė kvalifikacija.
ES mėlynoji kortelė: leidimas dirbti ir gyventi su įrašu „ES mėlynoji kortelė“, suteikiantis jos turėtojui teisę apsigyventi ir dirbti ją išdavusios ES šalies teritorijoje.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2009 m. gegužės 25 d. Tarybos direktyva 2009/50/EB dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo sąlygų siekiant dirbti aukštos kvalifikacijos darbą (OL L 155, 2009 6 18, p. 17–29)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, iš dalies keičianti Reglamentą (EEB) Nr. 1612/68 ir panaikinanti Direktyvas 64/221/EEB, 68/360/EEB, 72/194/EEB, 73/148/EEB, 75/34/EEB, 75/35/EEB, 90/364/EEB, 90/365/EEB ir 93/96/EEB (OL L 158, 2004 4 30, p. 77–123)

Paskesni Direktyvos 2004/38/EB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/32/ES dėl tarptautinės apsaugos suteikimo ir panaikinimo bendros tvarkos (OL L 180, 2013 6 29, p. 60-95)

2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/801 dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir gyvenimo mokslinių tyrimų, studijų, stažavimosi, savanoriškos tarnybos, mokinių mainų programų arba edukacinių projektų ir dalyvavimo Au pair programoje tikslais sąlygų (OL L 132, 2016 5 21, p. 21–57)

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui ir Tarybai dėl Direktyvos 2009/50/EB dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo sąlygų siekiant dirbti aukštos kvalifikacijos darbą įgyvendinimo („ES mėlynoji kortelė“) (COM(2014) 287 final, 2014 5 22)

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo siekiant dirbti aukšto lygio įgūdžių reikalaujantį darbą sąlygų (COM(2016) 378 final, 2016 6 7)

Komisijos tarnybų darbinis dokumentas „Poveikio vertinimas“, pridėtas prie Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo siekiant dirbti aukšto lygio įgūdžių reikalaujantį darbą sąlygų ir Direktyvos 2009/50/EB panaikinimo (SWD(2016) 193 final, 2016 6 7)

Komisijos tarnybų darbinis dokumentas „Poveikio vertinimo santrauka“, pridedamas prie Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo siekiant dirbti aukšto lygio įgūdžių reikalaujantį darbą sąlygų (SWD(2016) 194 final, 2016 6 7)

paskutinis atnaujinimas 14.09.2017(1) Nuo 2020 m. vasario 1 d. Jungtinė Karalystė išstoja iš Europos Sąjungos ir tampa trečiąja šalimi (ne ES šalimi).