Europos migracijos tinklas

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Tarybos sprendimas 2008/381/EB dėl Europos migracijos tinklo

SANTRAUKA

KAM REIKALINGAS ŠIS SPRENDIMAS?

Šiuo sprendimu sukuriamas Europos migracijos tinklas (EMT), kurio tikslas yra teikti ES institucijoms, ES šalims ir plačiajai visuomenei naujausią, objektyvią, patikimą ir palyginamą informaciją apie migraciją ir prieglobstį.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Siekdamas šio tikslo EMT, bendradarbiaudamas su kitomis atitinkamomis ES įstaigomis, renka duomenis iš įvairių šaltinių ir juos analizuoja. Ataskaitos ir tyrimai apie migracijos ir prieglobsčio padėtį ES bei jos šalyse skelbiamos tinklo keitimosi informacija sistemoje.

Europos Komisija (EK) koordinuoja EMT veiklą kartu su nacionaliniais informacijos centrais (EMT NIC), kuriuos paskiria kiekviena ES šalis ir kurie yra atsakingi už nacionalinio tinklo sukūrimą. EMT NIC dirba ne mažiau kaip trys ekspertai, turintys žinių migracijos ir prieglobsčio srityje, įskaitant su politikos formavimu, teise, moksliniais tyrimais ir statistika susijusius aspektus.

Be to, EMT NIC vykdo šias užduotis:

dalyvauja EMT susitikimuose, kuriuose keičiamasi informacija ir tariamasi dėl darbo programos sukūrimo;

rengia nacionalines ataskaitas ir teikia duomenis keitimosi informacija sistemai;

plėtoja gebėjimus atsakyti į ad hoc prašymus.

EMT vadovauja valdyba, kuriai pirmininkauja EK atstovas ir kurią sudaro po vieną atstovą iš kiekvienos ES šalies ir stebėtojas iš Europos Parlamento. Valdyba užtikrina, kad EMT veikla deramai atspindėtų ES politikos prioritetus.

EMT finansuoja Europos Komisija. Konkrečiau – finansiniai ištekliai EMT veiklai ir ateities plėtrai skiriami iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo.

KONTEKSTAS

Parengiamieji veiksmai EMT tinklui sukurti buvo pradėti 2003 m., siekiant patenkinti poreikį keistis informacija visais migracijos aspektais ir prisidėti prie bendros prieglobsčio ir migracijos politikos plėtojimo. Hagos programa, kurioje pripažįstama, kad būtina bendra visų migracijos aspektų analizė, Europos Komisijai tapo postūmiu teikti šį Tarybos sprendimą dėl oficialaus EMT sukūrimo.

DOKUMENTAS

2008 m. gegužės 14 d. Tarybos sprendimas 2008/381/EB dėl Europos migracijos tinklo sukūrimo

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Sprendimas 2008/381/EB

2008 5 21

OL L 131, 2008 5 21, p. 7–12

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Reglamentas (ES) Nr. 516/2014

2014 1 1

OL L 150, 2014 5 20, p. 168–194

paskutinis atnaujinimas 22.10.2015