Prejudicinio sprendimo priėmimo procedūra: rekomendacijos nacionaliniams teismams

 

DOKUMENTAI, KURIŲ SANTRAUKOS PATEIKIAMOS:

Rekomendacijos nacionaliniams teismams dėl prašymų priimti prejudicinį sprendimą pateikimo

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 267 straipsnis

KOKS ŠIŲ REKOMENDACIJŲ IR SESV 267 STRAIPSNIO TIKSLAS?

Šiose rekomendacijoje ES šalių teismams paaiškinamas procedūros, pagal kurią jie turi teisę vadovaudamiesi SESV 267 straipsniu kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą dėl prejudicinio sprendimo priėmimo, tikslas. Ši procedūra yra naudojama tais atvejais, kai ginčijamas ES teisės akto aiškinimas arba galiojimas ir kai:

Rekomendacijose taip pat išsamiai išdėstoma šios procedūros taikymo sritis ir forma, kuria nacionaliniai teismai turėtų pateikti savo prašymą.

Jomis papildomi Teisingumo Teismo procedūros reglamento 93–118 straipsniai.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Prejudicinio sprendimo priėmimo procedūros svarba

Ši procedūra yra laikoma naudinga tais atvejais, kai nacionalinio teismo nagrinėjamoje byloje kyla naujas ES teisės aiškinimo klausimas, svarbus bendrajam interesui vienodai taikyti šią teisę, arba jeigu esamoje jurisprudencijoje nėra reikiamo išaiškinimo, atsižvelgiant į naują teisinę situaciją.

Rekomendacijų struktūra

Vienos rekomendacijos yra taikomos visiems prašymams priimti prejudicinį sprendimą, kitos – konkrečiai pagreitintai procedūrai* arba prejudicinio sprendimo priėmimo skubos tvarka procedūrai*.

Kas teikia prašymą priimti prejudicinį sprendimą?

Ginčą nagrinėjantis nacionalinis teismas turi įvertinti, ar jo sprendimui priimti būtina pateikti prašymą priimti prejudicinį sprendimą ir Teisingumo Teismui pateikiamų klausimų svarbą.

Tokį prašymą teikiantys teismai, be kita ko, turi:

Dalykas ir apimtis

Prašymo priimti prejudicinį sprendimą pateikimo laikas ir nacionalinių procesų sustabdymas

Prašymo priimti prejudicinį sprendimą forma ir turinys

Išlaidos ir teisinė pagalba

Teisingumo Teisme vykstantis procesas dėl prejudicinio sprendimo priėmimo yra nemokamas. Prireikus, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas sprendžia nagrinėjamos bylos šalių bylinėjimosi išlaidų klausimą.

Teisingumo Teismo kanceliarijos vaidmuo

Pagreitinta ir skubos tvarka nagrinėjami prašymai priimti prejudicinį sprendimą

NUO KADA TAIKOMOS ŠIOS REKOMENDACIJOS?

Šios rekomendacijos, kuriomis pakeičiamos 2012 m. rekomendacijos, taikomos nuo 2016 m. lapkričio 25 d.

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Pagreitinta procedūra: procedūra, kai dėl bylos pobūdžio ir išskirtinių aplinkybių sprendimą reikia priimti greitai.
Prejudicinio sprendimo priėmimo skubos tvarka procedūra: procedūra, taikoma tik bylose, susijusiose su laisve, saugumu ir teisingumu. Visų pirma ji apriboja asmenų, įgaliotų pateikti rašytines pastabas, skaičių ir, esant ypatingai skubiam atvejui, leidžia Teisingumo Teisme praleisti procedūros rašytinę dalį.

PAGRINDINIAI DOKUMENTAI

Rekomendacijos nacionaliniams teismams dėl prašymų priimti prejudicinį sprendimą pateikimo (OL C 439, 2016 11 25, p. 1–8)

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo suvestinė redakcija. Šeštoji dalis – Institucinės ir finansinės nuostatos. I antraštinė dalis – Institucijas reglamentuojančios nuostatos. 1 skyrius – Institucijos. 5 skirsnis – Europos Sąjungos Teisingumo Teismas. 267 straipsnis (EB sutarties ex 234 straipsnis) (OL C 202, 2016 6 7, p. 164)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Europos Sąjungos sutarties suvestinė redakcija. III antraštinė dalis – Nuostatos dėl institucijų. 19 straipsnis (OL C 202, 2016 6 7, p. 27)

Teisingumo Teismo procedūros reglamentas (OL L 265, 2012 9 29, p. 1–42)

Teisingumo Teismo procedūros reglamento dalinis pakeitimas (OL L 173, 2013 6 26, p. 65)

paskutinis atnaujinimas 31.10.2017