ES teisės aktų pažeidimai

 

DOKUMENTAI, KURIŲ SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 258, 259 ir 260 straipsniai

KOKS SESV 258, 259 IR 260 STRAIPSNIŲ TIKSLAS?

Juose nustatyti veiksmai, kurių reikia imtis, jei Europos Komisija ar ES šalies vyriausybė mano, kad kuri nors ES šalis nevykdo kurio nors įsipareigojimo pagal ES teisės aktus.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

ES įsipareigojimų nesilaikymas gali būti susijęs su:

Pažeidimo procedūra

Teisminio nagrinėjimo Europos Sąjungos Teisingumo Teismo procedūra:

Procedūra yra tokia:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo suvestinė redakcija. Šeštoji dalis – Institucinės ir finansinės nuostatos. I antraštinė dalis – Institucijas reglamentuojančios nuostatos. 1 skyrius – Institucijos. 5 skirsnis – Europos Sąjungos Teisingumo Teismas. 258, 259 ir 260 straipsniai (OL C 202, 2016 6 7, p. 160–161)

paskutinis atnaujinimas 12.07.2016