Antrosios kartos Šengeno informacinė sistema (SIS II)

 

DOKUMENTAI, KURIŲ SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 1987/2006 dėl antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) sukūrimo, veikimo ir naudojimo

Sprendimas 2007/533/TVR dėl antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) sukūrimo, veikimo ir naudojimo

KOKIE ŠIO REGLAMENTO IR ŠIO SPRENDIMO TIKSLAI?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Architektūra SIS II sudaro:

Išlaidos

Procedūrinės taisyklės

Perspėjimo kategorijos

Reglamentas (EB) Nr. 1987/2006 taikomas perspėjimams (ir susijusioms sąlygoms) apie ES nepriklausančių šalių piliečius draudimo atvykti ar apsigyventi tikslais, grindžiant grėsme viešajai tvarkai arba nacionaliniam saugumui. Tokia padėtis susidaro pirmiausia tuomet, kai:

Sprendime 2007/533/TVR išdėstomi perspėjimai, kurie gali būti pateikti ir vykdomi palaikant policijos ir teisminių institucijų operatyvinį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose ir atitinkamose procedūrose. Jie apima:

Šiuo sprendimu duomenimis apie pavogtus, pasisavintus, dingusius ar pripažintus negaliojančiais pasus (numeriu, išduodančiąja šalimi ir dokumento tipu) leidžiama keistis su Interpolo nariais.

Susipažinti su duomenimis SIS II turi teisę:

Pareigos

Kiekviena Šengeno erdvės šalis:

Valdymo institucija (eu-LISA) atsako už:

Duomenų apsauga

NUO KADA TAIKOMI ŠIS REGLAMENTAS IR SPRENDIMAS?

Reglamentas taikomas nuo 2007 m. sausio 17 d.

Sprendimas taikomas nuo 2007 m. rugpjūčio 28 d.

KONTEKSTAS

SIS II teisinės sistemos peržiūra

2018 m. lapkričio 19 d. Taryba priėmė tris reglamentus dėl Šengeno informacinės sistemos naudojimo, kuriais laipsniškai pakeičiamas dabartinis reglamentas ir sprendimas, siekiant pašalinti galimas sistemos spragas ir įgyvendinti kelis esminius įvestų perspėjimų tipų pakeitimus (žr. Sustiprinta Šengeno informacinė sistema). Tai padės sustiprinti kovą su terorizmu ir sunkiais nusikaltimais, užtikrinti aukštą saugumo lygį visoje ES ir valdyti migraciją.

Naująją teisinę sistemą sudaro šie reglamentai:

Naujaisiais reglamentais, kurie turėtų būti laipsniškai įgyvendinti iki 2021 m. gruodžio mėn., sistemoje nustatomos papildomos perspėjimų kategorijos, kaip antai:

Jais taip pat išplėstas objektų, dėl kurių gali būti skelbiami perspėjimai, sąrašas. Į jį įtraukti netikri dokumentai ir didelės vertės lengvai atpažįstami objektai, taip pat informacinių technologijų įranga.

Be to, privaloma į SIS įvesti perspėjimus dėl draudimų atvykti trečiųjų šalių piliečiams.

Reglamentuose numatoma galimybė veido atvaizdus naudoti asmens tapatybės nustatymo tikslais, visų pirma siekiant užtikrinti pasienio kontrolės procedūrų nuoseklumą. Taip pat leidžiama įtraukti DNR profilį, kad būtų lengviau atpažinti dingusius asmenis tais atvejais, kai nėra pirštų atspaudų duomenų, nuotraukų ar veido atvaizdų arba jie netinkami atpažinti.

Europolas gali naudotis visų kategorijų duomenimis SIS ir keistis papildoma informacija su ES nacionaliniais SIRENE biurais. Be to, ES šalys privalo informuoti Europolą apie visus su teroristiniu nusikaltimu susijusius sutapimus. Savo įgaliojimuose nurodytais tikslais Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra (FRONTEX) taip pat turės prieigą prie perspėjimo kategorijų SIS.

Tolimesnė informacija

Daugiau informacijos žr.:

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Perspėjimas: duomenų rinkinys, leidžiantis valdžios institucijoms atpažinti asmenį ar objektą ir atitinkamai veikti.
Papildoma informacija: informacija, kuri nėra SIS saugomų perspėjimų duomenų dalis, tačiau yra susieta su jais.
Duomenų subjektas: fizinis asmuo, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti.

PAGRINDINIAI DOKUMENTAI

2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1987/2006 dėl antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) sukūrimo, veikimo ir naudojimo (OL L 381, 2006 12 28, p. 4–23)

Vėlesni Reglamento (EB) Nr. 1987/2006 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį dokumentą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

2007 m. birželio 12 d. Tarybos sprendimas 2007/533/TVR dėl antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) sukūrimo, veikimo ir naudojimo (OL L 205, 2007 8 7, p. 63–84)

Žr. konsoliduotą versiją.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2018 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1726 dėl Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros (eu-LISA), kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1987/2006 ir Tarybos sprendimas 2007/533/TVR bei panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1077/2011 (OL L 295, 2018 11 21, p. 99–137)

Žr. konsoliduotą versiją.

2018 m. lapkričio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1860 dėl Šengeno informacinės sistemos naudojimo neteisėtai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimui (OL L 312, 2018 12 7, p. 1–13)

2018 m. lapkričio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1861 dėl Šengeno informacinės sistemos (SIS) sukūrimo, eksploatavimo ir naudojimo patikrinimams kertant sieną, kuriuo iš dalies keičiama Konvencija dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo ir iš dalies keičiamas bei panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1987/2006 (OL L 312, 2018 12 7, p. 14–55)

Žr. konsoliduotą versiją.

2018 m. lapkričio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1862 dėl Šengeno informacinės sistemos (SIS) sukūrimo, eksploatavimo ir naudojimo policijos bendradarbiavimui ir teisminiam bendradarbiavimui baudžiamosiose bylose, kuriuo iš dalies keičiamas ir panaikinamas Tarybos sprendimas 2007/533/TVR ir panaikinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1986/2006 ir Komisijos sprendimas 2010/261/ES (OL L 312, 2018 12 7, p. 56–106)

Žr. konsoliduotą versiją.

2016 m. rugpjūčio 4 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/1345 dėl minimalios pirštų atspaudų įrašų duomenų kokybės standartų antrosios kartos Šengeno informacinėje sistemoje (SIS II) (OL L 213, 2016 8 6, p. 15–20)

2013 m. vasario 26 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2013/115/ES priimti antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) SIRENE vadovą ir kitas įgyvendinimo priemones (OL L 71, 2013 3 14, p. 1–36)

Žr. konsoliduotą versiją.

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1077/2011, kuriuo įsteigiama Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra (OL L 286, 2011 11 1, p. 1–17)

Žr. konsoliduotą versiją.

2007 m. kovo 16 d. Komisijos sprendimas 2007/171/EB, nustatantis Šengeno informacinės sistemos II tinklo reikalavimus (trečiasis ramstis) (OL L 79, 2007 3 20, p. 29–37)

paskutinis atnaujinimas 20.08.2019