Stojimas į ES: prisijungimo procesas

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Europos Sąjungos sutartis: stojimas į ES

SANTRAUKA

KAM REIKALINGA EUROPOS SĄJUNGOS SUTARTIS?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Tinkamumo kriterijai

Paraišką teikianti valstybė privalo:

Paraišką teikianti valstybė taip pat privalo atitikti ES tinkamumo kriterijus. Šie kriterijai, paprastai vadinami Kopenhagos kriterijais, buvo nustatyti 1993 m. birželio mėn. Kopenhagoje vykusiame Europos Vadovų Tarybos susitikime. Šie kriterijai yra:

Europos Vadovų Tarybos susitikime, kuris vyko Madride 1995 m. gruodžio mėn., nuspręsta, jog šalis kandidatė privalo būti pajėgi taikyti ES teisę ir užtikrinti, kad ES teisė, perkelta į nacionalinius teisės aktus, būtų įgyvendinama veiksmingai per atitinkamas administracines ir teismines struktūras.

ES pasilieka teisę nuspręsti, kada šalis kandidatė atitinka stojimo kriterijus. Be to, pati ES turi būti pajėgi integruoti naujus narius.

Tvarka

Europos šalis, atitinkanti ES sutarties 2 straipsnyje išdėstytus kriterijus, ES Tarybai pateikia oficialią paraišką. Taryba apie paraišką informuoja Europos Parlamentą, Europos Komisiją ir nacionalinius parlamentus.

Šalies kandidatės statusą suteikia ES Taryba po to, kai Komisija išreiškia palankią nuomonę, o Europos Vadovų Taryba duoda sutikimą.

Derybos pradedamos, kai ES Taryba vieningai pritaria stojimui.

Derybos vyksta ES šalių ir šalies kandidatės vyriausybių tarpvyriausybinėse konferencijose. Acquis (ES teisynas) yra padalytas į politikos sritis, kurių kiekviena aptariama atskirai. (Šiuo metu yra 35 politikos sritys arba „skyriai“.)

Pasirengimo narystei laikotarpio metu Komisija stebi šalies kandidatės pastangas įgyvendinti acquis. Ji taip pat padeda šalims kandidatėms proceso metu, pasitelkdama tokias pasirengimo narystei finansavimo priemones kaip TAIEX.

Susitarimai dėl pereinamojo laikotarpio. Šalys taip pat aptaria, ar (ir kaip) kai kurios taisyklės gali būti priimtos laipsniškai, kad naujos narės arba esamos ES šalys turėtų laiko prisitaikyti. Tai daugiausia aptariama paskutiniuose derybų etapuose.

Vadinamasis tikrinimo etapas vyksta tuo pat metu kaip ir derybos. Jo metu tikrinama, ar atskiri acquis punktai, išvardyti tam tikrame skyriuje, yra perkelti į šalies kandidatės teisę. Tik tuomet, kai šalis kandidatė parodo, kad jau įgyvendino acquis skyrių arba kad jis bus įgyvendintas iki įstojimo dienos, tas skyrius gali būti laikinai užbaigtas. Išimtis taikoma tik tuo atveju, jei šalis kandidatė priima specialiuosius susitarimus acquis dalies atžvilgiu.

Komisija proceso metu teikia informaciją ES Tarybai ir Europos Parlamentui, visų pirma pateikdama metines pažangos ataskaitas. Šios ataskaitos yra svarstomos Europos Parlamente, kuris pateikia savo pastabas plenariniuose posėdžiuose priimamose rezoliucijose. Šalis kandidatė taip pat sudaro metines nacionalines programas, kuriose ji įvertina savo pažangą įgyvendinant skirtingus acquis skyrius.

Pagrindinis derybų tikslas yra parengti stojimo sutartį. Prisijungimą vienbalsiai turi patvirtinti ES Taryba ir pritarti Europos Parlamentas. Tada sutartį pasirašo kiekviena ES šalis bei stojančioji valstybė ir ratifikuoja kiekviena ES šalis bei stojančioji valstybė, laikydamosi savo konstitucinių nuostatų.

KONTEKSTAS

DOKUMENTAS

Europos Sąjungos sutarties 49 straipsnis

Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnis

paskutinis atnaujinimas 09.05.2016