Europos Sąjungos reglamentai

Reglamentai - tai Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau - SESV) 288 straipsnyje apibrėžti teisės aktai. Reglamentai yra visuotinai taikomi, jų tekstas privalomas visas, ir jie yra tiesiogiai taikomi visose Europos Sąjungos šalyse.

SANTRAUKA

Reglamentai - tai Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau - SESV) 288 straipsnyje apibrėžti teisės aktai. Reglamentai yra visuotinai taikomi, jų tekstas privalomas visas, ir jie yra tiesiogiai taikomi visose Europos Sąjungos šalyse.

Pavyzdžiui, jeigu ES nusprendžia imtis veiksmų, kad geriau apsaugotų žmonių sveikatą ir aplinką nuo pavojų, susijusių su cheminėmis medžiagomis, šiuo klausimu ji priima reglamentą.

Reglamentai yra ES antrinės teisės dalis. Juos priima ES institucijos, vadovaudamosi Steigimo sutarčių nuostatomis. Reglamentais siekiama užtikrinti vienodą ES teisės taikymą visose ES šalyse.

Reglamentas priimamas pagal teisėkūros procedūrą, t. y. jis yra Tarybos ir Parlamento pagal standartinę arba specialiąją teisėkūros procedūrą priimtas teisės aktas.

Reglamentas skiriamas abstrakčioms asmenų kategorijoms, o ne konkretiems asmenims. Tuo jis skiriasi nuo SESV 288 straipsnyje apibrėžto sprendimo. Reglamentas privalomas visas.

Asmenys, kuriems reglamentas taikomas, privalo visiškai jo laikytis. Reglamentas yra teisės aktas, privalomas:

ES institucijomis,

ES šalims,

asmenims, kuriems jis skirtas.

Reglamentas tiesiogiai taikomas visose ES šalyse. Tai reiškia, kad:

jis tuoj pat tampa norma visose ES šalyse, ir jo nereikia perkelti į nacionalinę teisę,

reglamentas sukuria asmenims teises ir pareigas, ir jie gali juo tiesiogiai remtis nacionaliniuose teismuose,

asmenys gali remtis reglamentu savo santykiuose su kitais asmenimis, ES šalimis ir ES institucijomis.

Reglamentas taikomas visose ES šalyse nuo jo įsigaliojimo datos (t. y. reglamente nustatytos datos arba, jeigu tokios datos nėra, praėjus 20 dienų nuo reglamento paskelbimo oficialiajame leidinyje). Jo teisinis poveikis yra tuo pačiu metu, automatiškai ir vienodai privalomas visuose nacionalinėse teisės sistemose.

Deleguotieji reglamentai

Taikydama deleguotųjų teisės aktų procedūrą (apibrėžtą SESV 290 straipsnyje) Komisija gali priimti deleguotuosius reglamentus, kuriuose sukonkretinami arba papildomi tam tikri reglamento arba ES direktyvos aspektai.

Įgyvendinimo reglamentai

Taikant įgyvendinimo teisės aktų procedūrą (apibrėžtą SESV 291 straipsnyje), Komisijai gali būti leista priimti reglamentus, skirtus įgyvendinti tuos teisės aktus, kurie turi būti vienodai vykdomi visoje ES. Įgyvendinimo įgaliojimais Komisija turėtų naudotis laikydamasi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011.

Europos institucijos taip pat gali priimti Europos socialiniam fondui ir Europos regioninės plėtros fondui skirtus įgyvendinimo reglamentus. Šios rūšies reglamentai apibrėžti SESV 164 ir 178 straipsniuose.

Minėtų teisės aktų galiojimas priklauso nuo pagrindinio reglamento. Pagrindiniame reglamente nustatomos pagrindinės taisyklės, o įgyvendinimo reglamente - tam tikros techninės nuostatos.

Daugiau informacijos pateikiama Europos Sąjungos interneto svetainės skiltyje apie ES teisę.

Paskutinį kartą atnaujinta: 30.08.2015