Imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklas

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 377/2004, kuriuo sukuriamas imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklas

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

Juo siekiama įsteigti imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų (IRPP)* oficialius bendradarbiavimo tinklus.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Daug ES valstybių narių išsiunčia IRPP į savo konsulines tarnybas trečiosiose šalyse. Viena iš IRPP užduočių yra palaikyti tiesioginius ryšius su priimančios valstybės institucijomis, kad būtų lengviau keistis šia informacija:

ES valstybės narės informuoja viena kitą, Tarybą ir Europos Komisiją apie savo imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų komandiruotes.

IRPP, perkeliami į tą pačią šalį iš vietos tinklų, kuriuose jie pirmiausia:

Susitikimai organizuojami arba ES valstybės narės, pirmininkaujančios Europos Sąjungos Tarybai, iniciatyva, arba kitų ES valstybių narių iniciatyva. Juose dalyvauja Komisijos ir Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų atstovai, tačiau dėl operatyvinių sumetimų susitikimai gali būti rengiami ir jiems nedalyvaujant.

ES valstybės narės gali dvišaliu ar daugiašaliu mastu susitarti, kad išsiųsti IRPP taip pat rūpintųsi vienos ar daugiau kitų ES valstybių narių interesais. Jos taip pat gali susitarti tarpusavyje dalintis tam tikrais uždaviniais.

Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujanti valstybė narė kiekvieno semestro pabaigoje parengia Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai ataskaitą dėl IRPP veiklos šalyse ir regionuose, kurie yra itin svarbūs ES dėl imigracijos klausimų. Ši ataskaita rengiama pagal Komisijos sprendime 2005/687/EB nustatytą modelį. Remdamasi šia ataskaita Komisija parengia IRPP tinklų plėtros metinę santrauką.

Reglamento vertinimas ir siūloma nauja redakcija

2017 m. Komisijos komunikate dėl Europos migracijos darbotvarkės įgyvendinimo patvirtinta, kad reikia persvarstyti reglamentą. Vėliau buvo atliktas vertinimas, kurį atliko išorės konsultantai, 2017 m. rugpjūčio mėn. parengę galutinę ataskaitą. Vertinimas gali būti apibendrintas taip:

Taip pat nurodyta, kad ne iki galo pasinaudota galimybėmis, kurias Europai suteiktų IRPP, išsiųsti į trečiąsias šalis.

Todėl Komisija 2018 m. gegužės mėn. priėmė pasiūlymą dėl reglamento naujos redakcijos.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2004 m. sausio 5 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Imigracijos ryšių palaikymo pareigūnas (IRPP): vienos iš ES valstybių narių atstovas, kompetentingos institucijos pasiųstas dirbti užsienyje, su tikslu užmegzti ir palaikyti ryšius su priimančios šalies valdžios institucijomis, siekiant prisidėti prie migracijai skirtų priemonių, kaip antai nelegalios imigracijos prevencijos.
Nelegalūs imigrantai: asmenys, kurie persikelia į naują gyvenamąją vietą ar vyksta per šalį tranzitu nepaisydami siunčiančių, priimančių šalių ir šalių, per kurias vykstama tranzitu, reglamentavimo normų.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2004 m. vasario 19 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 377/2004 dėl imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklo sukūrimo (OL L 64, 2004 3 2, p. 1–4)

Paskesni Reglamento (EB) Nr. 377/2004 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklo sukūrimo (nauja redakcija) (COM(2018) 303 final, 2018 5 16)

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui dėl Europos migracijos darbotvarkės įgyvendinimo (COM(2017) 558 final, 2017 9 27)

2016 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1624 dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/399 ir panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 863/2007, Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2007/2004 ir Tarybos sprendimas 2005/267/EB (OL L 251, 2016 9 16, p. 1–76)

2005 m. rugsėjo 29 d. Komisijos sprendimas 2005/687/EB dėl imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklo veiklos ir padėties, susijusios su nelegalia imigracija, priimančiojoje šalyje ataskaitų formos (OL L 264, 2005 10 8, p. 8–15)

paskutinis atnaujinimas 16.01.2019