Migracijos statistika

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 862/2007 dėl ES migracijos statistikos ir tarptautinės apsaugos statistikos

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Statistiniai reikalavimai

Reglamentu nustatomi statistiniai reikalavimai įvairių kategorijų duomenims.

Duomenų šaltiniai

Statistika grindžiama įvairiais duomenų šaltiniais, tarp jų:

Paprastai statistiniai duomenys skirstomi pagal amžių, lytį ir pilietybę. Tačiau taip pat renkami ir kitų kategorijų duomenys, pavyzdžiui, migracijos duomenys apie leidimo gyventi išdavimo priežastis arba gimimo vietos ir ankstesnės ar kitos gyvenamosios vietos šalį.

Bandomieji tyrimai

Finansinius įnašus iš ES biudžeto nacionaliniai institutai gali gauti:

Įgyvendinimas

Kas trejus metus Europos Komisija pateiks Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą apie šio reglamento įgyvendinimą. 2018 m. ataskaitoje nustatyta, kad akivaizdžiai pagerėjo duomenų prieinamumas, išsamumas, kokybė ir savalaikiškumas.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2007 m. rugpjūčio 20 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Emigracija: veiksmas, kai asmuo, kurio ankstesnė nuolatinė gyvenamoji vieta buvo ES šalyje, pakeičia gyvenamosios vietos šalį laikotarpiui, kuris yra, arba manoma, kad bus, ne trumpesnis kaip dvylika mėnesių.
Imigracija: veiksmas, kai asmuo nustato savo nuolatinę gyvenamąją vietą kitoje ES šalyje arba ES nepriklausančioje šalyje laikotarpiui, kuris yra, arba manoma, kad bus, ne trumpesnis kaip dvylika mėnesių.
Neteisėta migracija: žmonių judėjimas per sienas, kuris neatitinka siunčiančiosios, tranzito arba priimančiosios šalies teisės normų.
Perkėlimas: ES nepriklausančios šalies piliečių perkėlimas į ES šalį, kurioje jiems leidžiama gyventi tarptautinės apsaugos tikslais.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2007 m. liepos 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 862/2007 dėl Bendrijos migracijos statistikos ir tarptautinės apsaugos statistikos ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 311/76 dėl statistinių duomenų rinkimo apie darbuotojus užsieniečius (OL L 199, 2007 7 31, p. 23–29)

Vėlesni Reglamento (ES) Nr. 862/2007 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai dėl Reglamento (EB) Nr. 862/2007 dėl Bendrijos migracijos statistikos ir tarptautinės apsaugos statistikos įgyvendinimo (COM(2018) 594 final, 2018 8 16)

2010 m. balandžio 23 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 351/2010, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 862/2007 dėl Bendrijos migracijos statistikos ir tarptautinės apsaugos statistikos nuostatos dėl gimimo šalies grupių, ankstesnės nuolatinės gyvenamosios vietos šalies grupių, būsimos nuolatinės gyvenamosios vietos šalies grupių ir pilietybės grupių kategorijų apibrėžčių (OL L 104, 2010 4 24, p. 37–39)

2010 m. kovo 15 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 216/2010, kuriuo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 862/2007 dėl Bendrijos migracijos statistikos ir tarptautinės apsaugos statistikos nuostatos, susijusios su priežasčių išduoti leidimą gyventi kategorijų apibrėžtimis (OL L 66, 2010 3 16, p. 1–2)

paskutinis atnaujinimas 24.08.2020