ES Pagrindinių teisių agentūra (PTA)

Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 168/2007, įsteigiantis Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūrą

DOKUMENTAS

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 168/2007, įsteigiantis Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūrą

SANTRAUKA

Pagrindinių teisių agentūra teikia su pagrindinėmis teisėmis susijusią pagalbą ES teisę įgyvendinančioms ES institucijoms ir vyriausybėms.

KAM REIKALINGAS ŠIS REGLAMENTAS?

Šiuo reglamentu įsteigiama ES lygmens institucija - Pagrindinių teisių agentūra - bei nustatomi svarbiausi jos uždaviniai, tiksliai, apibrėžiamas veikimas ir vidaus valdymas.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Šiame reglamente Agentūros veikla apibrėžiama taip:

Agentūra nenagrinėja individualių skundų.

Veiksmų planai penkeriems metams

Agentūros veikla grindžiama ES Tarybos patvirtinta daugiamete programa. Šioje programoje nustatomi konkretūs klausimai, suderinti su bendraisiais ES prioritetais, kuriuos Agentūra spręs per penkerius metus.

Minėti klausimai turi apimti rasizmą, ksenofobiją ir susijusią netoleranciją.

Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis

Agentūra turi palaikyti glaudžius ryšius su:

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2007 m. vasario 23 d.

KONTEKSTAS

Agentūra pakeitė ankstesnę instituciją - Vienoje veikusį Europos rasizmo ir ksenofobijos kontrolės centrą - ir perėmė šio centro darbą.

Daugiau informacijos pateikiama:

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (EB) Nr. 168/2007

2007 2 23

-

OL L 53, 2007 2 22, p. 1-14

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2013 m. kovo 11 d. Tarybos sprendimas Nr. 252/2013/ES kuriuo nustatoma Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2013-2017 m. daugiametė programa (Oficialusis leidinys L 79, 2013 3 21, p. 1-3)

paskutinis atnaujinimas 30.07.2015