Laikinasis kelionės dokumentas (LKD)

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Sprendimas 96/409/BUSP dėl laikinojo kelionės dokumento nustatymo

KOKS YRA ŠIO SPRENDIMO TIKSLAS?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Taikymo sritis

Sprendimas netaikomas tais atvejais, kai pasibaigė paso galiojimo laikas; jis taikomas tik tuo atveju, kai kelionės dokumentas buvo pamestas, pavogtas, sunaikintas arba kurio asmuo laikinai neturi.

LKD gavimas

ES šalių ambasados ir konsulatai išduoda LKD, esant šioms aplinkybėms:

LKD prašytojas turi užpildyti prašymo formą ir kartu su patvirtintomis tapatybės ir pilietybės įrodymų fotokopijomis išsiųsti ją savo kilmės valstybės atsakingai valdžios institucijai.

Mokesčiai ir rinkliavos

LKD išduodanti ES šalis iš prašytojo ima tokius pat mokesčius ir rinkliavas, kurie paprastai taikomi už laikinojo paso išdavimą. Prašytojai, neturintys pakankamai lėšų apmokėti kitas vietines susijusias išlaidas, prireikus gauna reikiamas lėšas pagal prašymo metu kilmės valstybės duotus nurodymus, kaip nustatyta sprendimo 95/553/EB nuostatose (kuris nuo 2018 m. gegužės 1 d. bus panaikintas Direktyva (ES) 2015/637).

Galiojimo laikotarpis

Siekiant užtikrinti, kad piliečiai galėtų grįžti į nurodytą vietą, LKD turėtų galioti šiek tiek ilgiau už minimalų laikotarpį, kurio reikia užbaigti kelionę, kuriai jis buvo išduotas. Apskaičiuojant tą laikotarpį, turėtų būti atsižvelgiama į priverstinius sustojimus nakvynei ir persėdimus į kitas transporto priemones.

Apsaugos priemonės

Sprendimo III priede pateikiamos LKD apsaugos priemonės. Tai apima tokius aspektus kaip naudojamo popieriaus tipas ir numeravimo sistema, taip pat kaip turi būti dedamas išduodančios institucijos antspaudas.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų 1996 m. birželio 25 d. sprendimas 96/409/BUSP dėl laikinojo kelionės dokumento nustatymo (OL L 168, 1996 7 6, p. 4–11)

Paskesni Sprendimo 96/409/BUSP daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

1995 m. gruodžio 19 d. Taryboje Posėdžiavusių Valstybių Narių Vyriausybių Atstovų Sprendimas 95/553/EB dėl Europos Sąjungos piliečių gynybos, vykdomos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų (OL L 314, 1995 12 28, p. 73–76)

2015 m. balandžio 20 d. Tarybos direktyva (ES) 2015/637 dėl koordinavimo ir bendradarbiavimo priemonių, skirtų neatstovaujamų Sąjungos piliečių konsulinei apsaugai trečiosiose šalyse palengvinti ir kuria panaikinimas Sprendimas 95/553/EB (OL L 106, 2015 4 24, p. 1–13)

paskutinis atnaujinimas 23.08.2016