Bendrosios žemės ūkio politikos finansavimas

Komisija nustato specialias sąlygas ir taisykles, taikytinas bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) išlaidų finansavimui. Įsteigti du nauji fondai: Europos žemės ūkio garantijų fondas (EŽŪGF) ir Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai (EŽŪFKP).

DOKUMENTAS

2005 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr.1290/2005 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo [Žr. iš dalies keičiantį (-ius) aktą (-us)].

SANTRAUKA

Šiame reglamente nustatoma bendra teisės sistema, taikytina bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) išlaidų finansavimui. Šiam tikslui įsteigti du nauji fondai: Europos žemės ūkio garantijų fondas (EŽŪGF) ir Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai (EŽŪFKP). Abiejų fondų veiklos sistema panaši, tačiau pasižymi ir tam tikra specifika. Kadangi priemonės buvo iš dalies finansuojamos taikant pasidalijamąjį valdymą, dokumente aprašomos sąlygos, kuriomis Komisija gali prisiimti atsakomybę už bendrojo biudžeto vykdymą, ir išaiškinamos valstybių narių pareigos bendradarbiauti.

Reglamente nustatomos mokėjimo agentūrų ir koordinavimo įstaigų akreditavimo ir akreditavimo atšaukimo valstybėse narėse sąlygos. Šios įstaigos privalo atitinkamai atlikti mokėjimus ir prižiūrėti mokėjimo agentūrų tvarkomą apskaitą. Šiame reglamente taip pat numatoma įsteigti sertifikavimo organizacijas – valstybių narių paskirtus viešus arba privačius juridinius asmenis, atsakingus už akredituotų mokėjimo agentūrų valdymo, priežiūros ir kontrolės sistemų sertifikavimą bei finansinę atskaitomybę. Prašoma, kad valstybės narės imtųsi visų reikalingų priemonių veiksmingai ES finansinių interesų apsaugai užtikrinti. Be to, iš ES biudžeto gali būti dengiamos vien akredituotų mokėjimo agentūrų išlaidos, ir visi mokėjimai turi būti tiesiogiai pervedami gavėjams.

EŽŪGF

EŽŪGF lėšos skiriamos, taikant valstybių narių ir Bendrijos pasidalijamąjį valdymą:

EŽŪGF centralizuotai finansuoja:

Su EŽŪGF finansuojama veikla susijusioms išlaidoms padengti reikalingus asignavimus Komisija perveda valstybėms narėms kaip kasmėnesines išmokas. Šios išmokos pervedamos remiantis valstybių narių pateikiamomis išlaidų deklaracijomis. Jeigu lėšų panaudojimas neatitinka ES galiojančių taisyklių, Komisija gali nuspręsti sumažinti išmokas arba nutraukti jų mokėjimą.

Komisija nustato EŽŪGF išlaidoms skiriamą grynąjį likutį ir sukuria mėnesinę žemės ūkio išlaidų išankstinio perspėjimo ir stebėsenos sistemą. Ji kas mėnesį pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, kurioje išnagrinėja išlaidų kitimą nuo biudžetinių metų pradžios ir įvertina, kaip jos gali pakisti per likusį metų laikotarpį.

Jei nustatoma pažeidimų ar aplaidumo atvejų, išieškotos sumos pervedamos mokėjimo agentūroms, kurios jas laiko lėšų inkasavimo mėnesį gautais EŽŪGF įplaukų asignavimais.

EŽŪFKP

EŽŪFKP finansuoja, taikydamas valstybių narių ir Bendrijos pasidalijamąjį valdymą, Bendrijos finansinę paramą kaimo plėtros programoms, įgyvendinamoms pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1698/2005.

Šios srities biudžetiniai įsipareigojimai vykdomi išmokant metines išmokas išankstinio finansavimo, tarpinių mokėjimų ir likučio išmokėjimo forma. Tarpinės išmokos mokamos pagal kiekvieną kaimo plėtros programą, atsižvelgiant į biudžeto galimybes ir ES teisės aktuose nustatytas viršutines ribas, prie kurių priskaičiuojamos sumos, Komisijos taikomos tiesioginėms išmokoms ūkininkams ir vyno rinkai. Šios išmokos pervedamos tam tikromis sąlygomis, pvz., jeigu Komisijai perduodama akredituotos mokėjimo agentūros patvirtinta išlaidų deklaracija ir mokėjimo paraiška. Jeigu deklaracija neatitinka ES galiojančių taisyklių, Komisija gali nuspręsti sumažinti išmokas arba nutraukti jų mokėjimą.

Jeigu yra pažeidimų, finansavimas iš ES biudžeto visiškai arba iš dalies panaikinimas, o jeigu lėšos jau išmokėtos gavėjui, akredituota mokėjimo agentūra jas susigrąžina. Panaikintas išmokas arba susigrąžintas sumas valstybė narė gali pakartotinai panaudoti toje pačioje kaimo plėtros programoje numatytiems veiksmams finansuoti.

Likutis sumokamas gavus galutinę kaimo plėtros programos įgyvendinimo ataskaitą ir priėmus sprendimą patvirtinti atitinkamas sąskaitas. Jeigu reikalingi dokumentai nepateikiami, likutis automatiškai panaikinamas.

Komisijos vykdoma kontrolė

Komisija stengsis užtikrinti patikimą Bendrijos fondų finansų valdymą, konkrečiai taikydama sąskaitų tvirtinimo procedūrą, sudarytą iš dviejų etapų – sąskaitų apmokėjimo ir atitikties patvirtinimo. Valstybės narės privalo pateikti Komisijai visą tinkamam fondų veikimui užtikrinti reikalingą informaciją. Be patikrinimų, kuriuos valstybės narės rengia vadovaudamosi nacionalinės teisės nuostatomis, Komisija gali organizuoti patikrinimus vietoje. Jei nustatoma sunkių ir ilgalaikių pažeidimų, EŽŪGF ir EŽŪFKP lėšų išmokos tam tikrai valstybei narei gali būti sumažintos arba sustabdytos.

Turi būti viešai skelbiamos, a posteriori, žemės ūkio plėtros fondų lėšų gavėjų pavardės ir jų gautos sumos.

Nuorodos

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (EB) Nr. 1290/2005

2005 8 18

OL L 209, 2005 8 11

Iš dalies keičiantis(-ys) aktas(-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (EB) Nr. 320/2006

2006 3 3

OL L 58, 2006 2 28

Reglamentas (EB) Nr. 378/2007

2007 4 12

OL L 95, 2007 4 5

Reglamentas (EB) Nr. 1437/2007

2007 12 15

OL L 322, 2007 12 7

Reglamentas (EB) Nr. 479/2008

2008 6 13

OL L 148, 2008 6 6

Reglamentas (EB) Nr. 13/2009

2009 1 16

OL L 5, 2009 1 9

Reglamentas (EB) Nr. 73/2009

2009 2 1

OL L 30, 2009 1 31

Reglamentas (EB) Nr. 473/2009

2009 6 9

OL L 144, 2009 6 9

Paskesni Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Šis jungtinis tekstas yra tiktai dokumentinio pobūdžio.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Galimos skirti sumos ir nefinansuojamos išlaidos

Sprendimas 2008/321/EB [Oficialusis leidinys L 109, 2008 4 19].

Šiame sprendime pateikiamas išlaidų, kurias atsisakoma finansuoti dėl BŽŪP finansavimo taisyklių neatitikimo, sąrašas. Kai kurių valstybių narių mokėjimo agentūros 2002–2007 m. po patikrinimų, dvišalių diskusijų ir tai kinimo procedūrų atsisakė finansuoti šias išlaidas, todėl jų sumos buvo išskaitytos.

Sprendimas 2009/379/EB [Oficialusis leidinys L 117, 2009 5 12].

Šiame sprendime nustatytos 2007–2013 m. laikotarpį EŽŪGF ir EŽŪFKP skirtos lėšos.

Taikymo sąlygos

Reglamentas (EB) Nr. 883/2006 [Oficialusis leidinys L 171, 2006 6 23].

Šiame reglamente nustatytos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1290/2005 taikymo taisyklės dėl mokėjimo agentūrų apskaitos tvarkymo, išlaidų ir įplaukų deklaravimo ir išlaidų kompensavimo iš EŽŪGF ir EŽŪFKP sąlygų.

Žr. jungtinį tekstą

Reglamentas (EB) Nr. 884/2006 [Oficialusis leidinys L 171, 2006 6 23].

Šiame reglamente nustatytos Tarybos Reglamento (EB) Nr.° 1290/2005 nuostatų dėl intervencinių priemonių finansavimo iš EŽŪGF ir valstybių narių mokėjimo agentūrų saugojimo valstybės sandėliuose operacijų apskaitos taikymo taisyklės.

Žr. jungtinį tekstą

Reglamentas (EB) Nr. 885/2006 [Oficialusis leidinys L 171, 2006 6 23].

Šiame reglamente nustatytos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1290/2005 nuostatų dėl mokėjimo agentūrų ir kitų įstaigų akreditavimo bei EŽŪGF ir EŽŪFKP sąskaitų patikrinimo ir patvirtinimo taikymo taisyklės.

Žr. jungtinį tekstą

Reglamentas (EB) Nr. 259/2008 [Oficialusis leidinys L 76, 2008 3 19].

Šiame reglamente nustatytos Tarybos reglamento (EB) Nr.1290/2005 nuostatų dėl informacijos apie Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos gavėjus skelbimo taikymo taisyklės. Jos turi būti paskelbiamos bendroje interneto svetainėje ne vėliau kaip kiekvienų metų balandžio 30 d., jose turi būti pateikiami gavėjo asmens duomenys ir gauta suma.

Sąskaitų patikrinimas

Reglamentas (EB) Nr. 941/2008 [Oficialusis leidinys L 254, 2009 10 9].

Šiame reglamente nustatoma Komisijai teiktinos apskaitos informacijos, reikalingos EŽŪGF ir EŽŪFKP sąskaitoms tikrinti ir tvirtinti, stebėjimo duomenims rinkti ir prognozėms rengti, forma ir turinys.

Sprendimas 2009/373/EB [Oficialusis leidinys L 116, 2009 5 9].

Šiame sprendime pateikiamas valstybių narių mokėjimo agentūrų 2008 finansinių metų sąskaitų, susijusių su EŽŪFKP finansuojamomis išlaidomis, patvirtinimas.

Sprendimas 2009/367/EBE [Oficialusis leidinys L 111, 2009 5 5].

Šiame sprendime pateikiamas valstybių narių mokėjimo agentūrų 2008 finansinių metų sąskaitų, susijusių su EŽŪGF finansuojamomis išlaidomis, patvirtinimas.

Pažeidimai, sukčiavimas ir lėšų susigrąžinimas

Reglamentas (EB) Nr. 1848/2006 [Oficialusis leidinys L 355, 2006 12 15].

Šiame dokumente pristatomi valstybių narių atliekami informavimo ir tyrimo veiksmai su BŽŪP finansavimu susijusiais sukčiavimo atvejais ir įsteigiama šios srities informacinė sistema.

Tyrimai

Reglamentas (EB) Nr. 78/2008 [Oficialusis leidinys L 25, 2008 1 30].

Šiame dokumente aprašomos priemonės, kurių Komisija turi imtis 2008–2013 m. naudodama nuotolinio stebėjimo technologijas, sukurtas pagal bendrąją žemės ūkio politiką.

Paskutinį kartą atnaujinta: 10.09.2009