Internetinė integruotojo muitų tarifo (TARIC) duomenų bazė

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

Juo nustatomas ES integruotojo muitų tarifo (TARIC) teisinis pagrindas ir sukuriama bendra prekių kodavimo ir klasifikavimo sistema, vadinamoji Kombinuotoji nomenklatūra (KN), būtina tvarkant ir skelbiant ES prekybos statistikos duomenis.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 1987 m. rugsėjo 10 d.

KONTEKSTAS

ES integruotasis muitų tarifas TARIC yra duomenų bazė, apjungianti prekybos ir žemės ūkio teisės aktus ir muitų tarifus. Taip yra užtikrinamas vienodas jų taikymas ES šalyse ir aiškiai nurodomos priemonės, kurių turi imtis visi į ES importuojantys ir iš ES prekes eksportuojantys subjektai.

Daugiau informacijos žr.:

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Bendrasis muitų tarifas: prekių klasifikavimo ir kiekvienai prekių rūšiai taikomų muitų normų derinys, galiojantis visoje ES.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL L 256, 1987 9 7, p. 1–675)

Vėlesni Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2018 m. kovo 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/396, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedas (OL L 71, 2018 3 14, p. 36–37)

2018 m. kovo 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/507, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedas (OL L 83, 2018 3 27, p. 11–12)

paskutinis atnaujinimas 07.02.2019