Vienodos saugių gaminių pardavimo ES taisyklės (atitikties ženklinimas)

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Sprendimas Nr. 768/2008/EB dėl bendrosios gaminių pardavimo ES sistemos

SANTRAUKA

KAM REIKALINGAS ŠIS SPRENDIMAS?

Sprendime išdėstyta bendrųjų principų ir nuostatų sistema, nustatanti, kaip rengti ES teisės aktus, kuriais derinamos gaminių pardavimo ES ir Europos ekonominėje erdvėje (EEE) pardavimo sąlygos.

Jame pateikti orientaciniai reikalavimai, į kuriuos turi būti atsižvelgta keičiant gaminius reglamentuojančius teisės aktus. Tai yra būsimų derinamųjų gaminius reglamentuojančių teisės aktų šablonas.

Sprendime išdėstytos žymėjimo CE ženklu* taisyklės.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Sprendime pateiktos aiškios atitinkamų sąvokų, kaip antai „gamintojas“ , „patekimas į rinką“ , gaminių „susigrąžinimas“ ar „pašalinimas“ , apibrėžtys.

Jame aiškiai paskirstytos tiekimo grandinėje dalyvaujančių gamintojų, importuotojų ir platintojų prievolės.

Gamintojai privalo užtikrinti, kad jų gaminiai atitiktų taikytinus teisės aktus, ir laikytis tinkamos atitikties vertinimo* procedūros. Įrodžius, kad gaminys atitinka taikomus reikalavimus, jis gali būti ženklinamas CE ženklu.

Importuotojai privalo užtikrinti, kad gamintojas atliko atitinkamą atitikties vertinimo procedūrą, kad gaminys paženklintas CE ženklu, ir kad prie jo pridėti reikiami dokumentai.

Platintojai privalo rūpestingai laikytis taikomų reikalavimų ir patikrinti, ar gaminys paženklintas CE ženklu ir ar prie jo pridėti reikiami dokumentai.

Sprendime pateiktas bendras įvairių atitikties vertinimo procedūrų modulių rinkinys. Teisės aktų leidėjai gali išsirinkti tinkamiausią procedūrą, atsižvelgdami į galimą gaminio pavojaus lygį.

Sprendime išdėstytos vienodos taisyklės dėl notifikuotųjų įstaigų, kurios atlieka atitikties vertinimus pagal ES teisės aktus, skyrimo ir priežiūros. Taisyklės numato jų atsakomybę, kai būtina atlikti trečiųjų šalių atitikties vertinimo užduotis (t. y. kai atitiktį turi patvirtinti nepriklausoma įstaiga).

Rinkos priežiūros taisyklės taikomos gaminiams, keliantiems pavojų asmenų sveikatai ar saugai ir neatitinkantiems taikytinų teisės aktų.

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

*CE ženklas reiškia, kad gaminys atitinka sveikatos, saugos bei aplinkosaugos reikalavimus ir buvo patikrintas taikant tinkamą atitikties vertinimo procedūrą.

*Atitikties vertinimas – vertinimo, ar įrodyta, kad įvykdyti su gaminiu, procesu, paslauga, sistema, asmeniu ar įstaiga susiję reikalavimai, procesas.

KONTEKSTAS

CE ženklu paženklinti įmonių gaminiai gali laisvai judėti Europos ekonominėje erdvėje (ES šalyse, Islandijoje, Lichtenšteine ir Norvegijoje). Tokį gaminį įsigijęs vartotojas žino, kad jis atitinka gaminius reglamentuojančius ES teisės aktus.

DOKUMENTAS

2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 768/2008/EB dėl bendrosios gaminių pardavimo sistemos ir panaikinantis Tarybos sprendimą 93/465/EEB

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Sprendimas Nr. 768/2008/EB

2008 7 9

OL L 218, 2008 8 13, p. 82–128

paskutinis atnaujinimas 22.10.2015