Šengeno erdvės stiprinimas

Europos strategijos dėl Šengeno erdvės stiprinimo tikslas - tobulinti bendrų taisyklių taikymą ir išimtinių grėsmių prie išorės sienų valdymą.

DOKUMENTAS

2011 m. rugsėjo 16 d. Europos Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui Šengeno erdvės valdymas. Erdvės be vidaus sienų kontrolės stiprinimas (KOM(2011) 561 galutinis - neskelbta Oficialiajame leidinyje).

SANTRAUKA

Po 2011 m. vykusių vadinamųjų Arabų pavasario revoliucijų į kai kurias Europos Sąjungos (ES) šalis plūstelėjo imigrantai. Šie įvykiai parodė, kad būtina stiprinti bendrų Šengeno erdvės taisyklių taikymą ir reguliuoti vidaus sienų kontrolės atnaujinimą išimtinėmis aplinkybėmis, ypač jei kyla pavojus bendram Šengeno erdvės veikimui.

2011 m. Komisija paskelbė komunikatą ir 2 teisės aktų pasiūlymus šiuo klausimu. Šie pasiūlymai galiausiai buvo priimti 2013 m. spalio mėn.

Geresnis Šengeno erdvės taisyklių taikymo vertinimas

Laisvas piliečių judėjimas Šengeno erdvėje yra pagrįstas tarpusavio pasitikėjimu, kuomet visos dalyvaujančios valstybės yra pasiruošusios ir pajėgios taikyti visas bendras taisykles dėl išorės sienų kontrolės, vizų politikos, policijos ir teismų bendradarbiavimo, Šengeno informacinės sistemos priemonių ir pan. (Šengeno acquis).

Norint tai pasiekti, visų pirma būtina stiprinti vertinimo, kaip ES šalys taiko Šengeno acquis, mechanizmą, ir antra - užtikrinti tinkamą rekomendacijų, išdėstytų vertinimo ataskaitose, stebėseną bei kontrolę, ypač tada, kai nustatomi pažeidimai ar trūkumai. Už kontrolę ir stebėseną atsako Komisija.

Ši sistema numatoma Tarybos reglamente (ES) Nr. 1053/2013 dėl vertinimo ir stebėsenos mechanizmo sukūrimo. Nors Komisija atlieka koordinavimo vaidmenį, ES šalys ir Komisija kartu atsako už šio mechanizmo įgyvendinimą.

Laikinas vidaus sienų kontrolės atnaujinimas

Šengeno sienų kodekse yra numatyta galimybė ES šaliai laikinai atnaujinti vidaus sienų kontrolę, kai kyla rimta grėsmė viešajai tvarkai ar vidaus saugumui (pvz., terorizmo grėsmės arba su organizuotu nusikalstamumu susijusios grėsmės).

Reglamente (ES) Nr. 1051/2013 ši galimybė išplečiama ir gali būti taikoma rimtų trūkumų, susijusių su išorės sienų kontrole ir nustatytų pagal Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1053/2013, atvejais. Tokiu atveju laikiną kontrolės atnaujinimą inicijuoja Komisija ir Taryba:

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2013 m. spalio 7 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1053/2013 , kuriuo sukuriamas tikrinimo, kaip taikoma Šengeno acquis, vertinimo ir stebėsenos mechanizmas, ir panaikinamas 1998 m. rugsėjo 16 d. Vykdomojo komiteto sprendimas, įsteigiantis Šengeno įvertinimo ir įgyvendinimo nuolatinį komitetą (Oficialusis leidinys L 295, 2013 11 6).

2013 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1051/2013 , kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 562/2006, kad būtų nustatytos bendros išimtinėmis aplinkybėmis laikinai atnaujinamos vidaus sienų kontrolės taisyklės (Oficialusis leidinys L 295, 2013 11 6).

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai, pavadinta Penktoji pusmetinė Šengeno erdvės veikimo ataskaita 2013 m. lapkričio 1 d.-2014 m. balandžio 1 d. ( COM(2014) 292 final - neskelbta Oficialiajame leidinyje).

Remiantis 2011 m. rugsėjo 16 d. komunikatu, Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai teikia pusmetines Šengeno erdvės veikimo ataskaitas. Savo paskutinėje ataskaitoje ji pažymėjo, kad vyksta pasirengimo darbai, susiję su naujojo vertinimo mechanizmo įgyvendinimu, o pirmųjų vertinimų pagal naująjį mechanizmą galima tikėtis nuo 2015 m. sausio mėn.

Paskutinį kartą atnaujinta: 28.05.2014