Europos prieglobsčio paramos biuras

Siekiant stiprinti valstybių narių bendradarbiavimą prieglobsčio teikimo srityje ir padėti joms susidoroti krizinėse situacijose, Reglamentu Nr. 439/2010 buvo įsteigtas Europos prieglobsčio paramos biuras.

DOKUMENTAS

2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 439/2010 dėl Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimo.

SANTRAUKA

Europos prieglobsčio paramos biuras (EPPB) - tai nuo 2011 m. veikianti Europos Sąjungos (ES) agentūra. Biuro paskirtis:

Prie EPPB kaip asocijuotosios šalys netrukus turėtų prisijungti Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija ir Šveicarija - šios šalys prisijungs po to, kai bus ratifikuoti ES derybose su kiekviena šių šalių pasiekti susitarimai.

Parama valstybių narių bendradarbiavimui prieglobsčio srityje

EPPB vaidmuo šioje srityje yra:

Parama valstybėms narėms, kurioms tenka ypatingas krūvis

EPPB koordinuoja neatidėliotiną pagalbą valstybėms narėms, kurių pajėgumams prieglobsčio srityje ir prieglobsčio sistemoms tenka ypatingas krūvis, bei teikia joms laikiną pagalbą ir paramą.

Ši pagalba daugiausia apima į pagalbos prašančią valstybę narę siunčiamas prieglobsčio paramos grupes, kurios turi su vertimo žodžiu paslaugomis susijusios patirties, informacijos apie kilmės šalis bei žinių, reikalingų tvarkant ir administruojant prieglobsčio bylas.

Kai EPPB nusprendžia siųsti vieną ar daugiau prieglobsčio paramos grupių, biuras drauge su prašančiąja valstybe nare parengia operatyvinį planą, kuriame apibrėžiama:

Valstybės narės gali naudotis paramos grupių ekspertų paslaugomis - tai dalis EPPB prieglobsčio pagalbos rezervo.

Bendrosios Europos prieglobsčio sistemos (BEPS) įgyvendinimas

EPPB prisideda prie BEPS įgyvendinimo tiek Europos Sąjungoje, tiek už jos ribų.

Kalbant apie BEPS vidaus aspektą, EPPB parama daugiausia susijusi su:

Kalbant apie BEPS išorės aspektą, EPPB visų pirma atsako už:

EPPB struktūra ir valdymas

Administracinė valdyba yra EPPB planavimo ir stebėsenos institucija. Ją sudaro ES valstybių narių ir asocijuotųjų šalių bei Europos Komisijos atstovai ir Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro (JTVPK) atstovas.

Vykdomasis direktorius, kurį skiria administracinė valdyba, yra atsakingas už kasdienį biuro veiklos valdymą. Jis taip pat yra biuro teisinis atstovas.

Konsultacinis forumas - tai erdvė nuolatiniam dvišaliam dialogui tarp EPPB ir pilietinės visuomenės, keitimuisi informacija ir žinių kaupimui. Jis suburia įvairių su prieglobsčiu susijusių sričių specialistus.

Biuro pajamas sudaro į ES bendrąjį biudžetą įtrauktas įnašas ir asocijuotųjų valstybių įnašai.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (ES) Nr. 439/2010

2010 6 18

-

OL L 132, 2010 5 29

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2010 m. vasario 25 d. Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų sprendimas 2010/762/ES, nustatantis Europos prieglobsčio paramos biuro būstinę (OL L 324, 2010 12 9).

Šis sprendimas nustato, kad Europos prieglobsčio paramos biuro būstinė yra Valetoje, Maltoje.

2014 m. vasario 11 d. Tarybos sprendimas 2014/185/ES dėl Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl jos dalyvavimo Europos prieglobsčio paramos biuro veikloje sąlygų pasirašymo Sąjungos vardu (OL L 102, 2014 4 5).

2014 m. vasario 11 d. Tarybos sprendimas 2014/186/ES dėl Europos Sąjungos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės susitarimo dėl jos dalyvavimo Europos prieglobsčio paramos biuro veikloje sąlygų pasirašymo Sąjungos vardu (OL L 102, 2014 4 5).

2014 m. vasario 11 d. Tarybos sprendimas 2014/194/ES dėl Europos Sąjungos ir Islandijos Respublikos susitarimo dėl jos dalyvavimo Europos prieglobsčio paramos biuro veikloje sąlygų pasirašymo Sąjungos vardu (OL L 106, 2014 4 9).

2014 m. vasario 11 d. Tarybos sprendimas 2014/204/ES dėl Europos Sąjungos ir Norvegijos Karalystės susitarimo dėl jos dalyvavimo Europos prieglobsčio paramos biuro veikloje sąlygų pasirašymo Sąjungos vardu (OL L 109, 2014 4 12).

Paskutinį kartą atnaujinta: 22.07.2014