ES bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose: asmens duomenų apsauga (iki 2018 m.)

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Pamatinis sprendimas 2008/977/TVR dėl asmens duomenų, tvarkomų vykdant policijos ir teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose, apsaugos

KOKS ŠIO PAMATINIO SPRENDIMO TIKSLAS?

Šiuo pamatiniu sprendimu siekiama apsaugoti pagrindines žmonių teises ir laisves, kai jų asmens duomenys yra tvarkomi baudžiamųjų veikų prevencijos, tyrimo, nustatymo ar patraukimo baudžiamojon atsakomybėn arba bausmių vykdymo tikslais.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Taikymo sritis

Duomenų tvarkymas

Duomenų perdavimas

Duomenų subjekto teisės

Duomenų tvarkymo apsauga

Panaikinimas

Pamatinis sprendimas 2008/977/TVR panaikinamas Direktyva (ES) 2016/680, kuri įsigalios 2018 m. gegužės 6 d.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS PAMATINIS SPRENDIMAS?

Pamatinis sprendimas taikomas nuo 2009 m. sausio 19 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2008 m. lapkričio 27 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2008/977/TVR dėl asmens duomenų, tvarkomų vykdant policijos ir teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose, apsaugos (OL L 350, 2008 12 30, p. 60–71)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/680 dėl fizinių asmenų apsaugos kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas arba bausmių vykdymo tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, ir kuriuo panaikinamas Tarybos pamatinis sprendimas 2008/977/TVR (OL L 119, 2016 5 4, p. 89–131)

paskutinis atnaujinimas 26.10.2016