ES tarpusavio pripažinimo sistema: įkalinimo bausmės ir kalinių perdavimas

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Sprendimas 2008/909/TVR dėl nuosprendžių baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo principo taikymo skiriant laisvės atėmimo bausmes ar su laisvės atėmimu susijusias priemones, siekiant jas vykdyti Europos Sąjungoje

SANTRAUKA

Šiuo pamatiniu sprendimu siekiama pradėti taikyti nuosprendžių baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo principą, pagal kurį ES šalys sutinka pripažinti viena kitos įstatymus ar sprendimus, skiriant laisvės atėmimo bausmes.

KAM SKIRTAS ŠIS PAMATINIS SPRENDIMAS?

Šiame pamatiniame sprendime nustatoma, kaip ES šalys pripažįsta ir vykdo viena kitos nuosprendžius baudžiamosiose bylose. Jo tikslas – padėti nuteistiesiems geriau reintegruotis į visuomenę.

Sprendimu sudaromos galimybės ES šaliai įvykdyti įkalinimo bausmę, kurią kita ES šalis skyrė asmeniui, gyvenančiam jos teritorijoje.

Sprendime nustatoma nuteistųjų asmenų perdavimo ES šaliai, kurios piliečiai jie yra (arba kurioje jie paprastai gyvena), arba kitai ES šaliai, su kuria jie palaiko artimus ryšius, kad galėtų ten atlikti įkalinimo bausmę.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Procedūra paremta šiais principais:

2014 m. Europos Komisijos ataskaitoje dėl pamatinių sprendimų 2008/909/TVR, 2008/947/TVR ir 2009/829/TVR įgyvendinimo pažymima, kad, nepaisant kai kurių ES šalių pastangų, šių trijų teisės aktų įgyvendinimas yra nepatenkinamas. Joje ES šalys raginamos skubiai įgyvendinti šiuos sprendimus, jeigu dar to nepadarė.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS PAMATINIS SPRENDIMAS?

Šis pamatinis sprendimas taikomas nuo 2008 m. gruodžio 5 d. ES šalys turėjo jį perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 2011 m. gruodžio 5 d.

KONTEKSTAS

Kasmet keli tūkstančiai ES piliečių yra persekiojami už tariamas nusikalstamas veikas arba nubaudžiami kitoje ES šalyje. Teismo sprendimų tarpusavio pripažinimas yra ES teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose kertinis akmuo.

DOKUMENTAS

2008 m. lapkričio 27 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2008/909/TVR dėl nuosprendžių baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo principo taikymo skiriant laisvės atėmimo bausmes ar su laisvės atėmimu susijusias priemones, siekiant jas vykdyti Europos Sąjungoje (OL L 327, 2008 12 5, p. 27–46)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2008 m. lapkričio 27 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2008/947/TVR dėl teismo sprendimų ir sprendimų dėl lygtinio nuteisimo tarpusavio pripažinimo principo taikymo siekiant užtikrinti lygtinio atleidimo priemonių ir alternatyvių sankcijų priežiūrą (OL L 337, 2008 12 16, p. 102–122)

2009 m. spalio 23 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2009/829/TVR dėl tarpusavio pripažinimo principo taikymo sprendimams dėl kardomųjų priemonių Europos Sąjungos valstybėse narėse kaip alternatyvos kardomajam kalinimui (OL L 294, 2009 11 11, p. 20–40)

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai apie tai, kaip valstybės narės įgyvendina pamatinius sprendimus 2008/909/TVR, 2008/947/TVR ir 2009/829/TVR dėl teismo sprendimų dėl laisvės atėmimo bausmių ar su laisvės atėmimu susijusių priemonių, dėl sprendimų dėl lygtinio nuteisimo ir alternatyvių sankcijų ir dėl kardomųjų priemonių kaip alternatyvos kardomajam kalinimui tarpusavio pripažinimo (COM(2014) 57 final, 2014 2 5)

Komisijos tarnybų darbo dokumentas „Lentelės Dabartinė padėtis ir Deklaracijos“, pridėtas prie Komisijos ataskaitos Europos Parlamentui ir Tarybai apie tai, kaip valstybės narės įgyvendina pamatinius sprendimus 2008/909/TVR, 2008/947/TVR ir 2009/829/TVR dėl teismo sprendimų dėl laisvės atėmimo bausmių ar su laisvės atėmimu susijusių priemonių, dėl sprendimų dėl lygtinio nuteisimo ir alternatyvių sankcijų ir dėl kardomųjų priemonių kaip alternatyvos kardomajam kalinimui tarpusavio pripažinimo. Ataskaitos priedas (SWD(2014) 34 final, 2014 2 5)

2014 m. gruodžio 1 d. Komisijos sprendimas 2014/858/ES dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės pranešimo apie savo pageidavimą dalyvauti taikant policijos ir teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose srities Sąjungos teisės aktus, priimtus iki Lisabonos sutarties įsigaliojimo ir neįtrauktus į Šengeno acquis (OL L 345, 2014 12 1, p. 6–9)

paskutinis atnaujinimas 17.10.2015