Ypatingos svarbos infrastruktūros objektų apsauga

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2008/114/EB – Europos ypatingos svarbos infrastruktūros objektų nustatymas ir priskyrimas jiems bei būtinybės gerinti jų apsaugą vertinimas

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

Ja nustatoma Europos Sąjungoje (ES) taikoma Europos ypatingos svarbos infrastruktūros objektų* (ESI) nustatymo ir priskyrimo jiems tvarka bei išdėstomas požiūris į jų apsaugos gerinimą.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

ESI nustatymas ir priskyrimas jiems

Operatoriaus saugumo planai

Saugumo ryšių palaikymo pareigūnai

Ataskaitų teikimas

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 2009 m. sausio 12 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 2011 m. sausio 12 d.

KONTEKSTAS

* SVARBIAUSIA SĄVOKA

Ypatingos svarbos infrastruktūros objektai: turtas ar sistemos, kurie yra ypač svarbūs esminėms visuomeninėms funkcijoms, žmonių sveikatai, saugai, saugumui, ekonominei ar socialinei gerovei palaikyti. Europos ypatingos svarbos infrastruktūros objektas (ESI) yra ypatingos svarbos infrastruktūros objektas, esantis ES šalyse, kurio veikimo sutrikdymas ar sunaikinimas turėtų didelį poveikį bent 2 ES šalims (pvz., elektros energijos jėgainės ar naftos perdavimo vamzdynai).

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2008 m. gruodžio 8 d. Tarybos direktyva 2008/114/EB dėl Europos ypatingos svarbos infrastruktūros objektų nustatymo ir priskyrimo jiems bei būtinybės gerinti jų apsaugą vertinimo (OL L 345, 2008 12 23, p. 75–82)

Paskesni direktyvos 2008/114/EB daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Šis konsoliduotas tekstas yra tik dokumentinio pobūdžio.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos komunikatas Tarybai ir Europos Parlamentui – ypatingos svarbos infrastruktūros objektų apsauga kovojant su terorizmu (KOM(2004) 702 galutinis, 2004 10 20)

Žalioji knyga apie Europos programą dėl ypatingos svarbos infrastruktūros objektų apsaugos (KOM(2005) 576 galutinis, 2005 11 17)

Komisijos komunikatas dėl Europos programos dėl ypatingos svarbos infrastruktūros objektų apsaugos (KOM(2006) 786 galutinis, 2006 12 12)

Komisijos tarnybų darbo dokumentas dėl naujo požiūrio į Europos programą dėl ypatingos svarbos infrastruktūros objektų apsaugos: Europos ypatingos svarbos infrastruktūros objektų saugumo stiprinimas (SWD(2013) 318 final, 2013 8 28)

paskutinis atnaujinimas 14.11.2016