Tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimas (Priumo sprendimas)

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Sprendimas 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje

KOKS ŠIO SPRENDIMO TIKSLAS?

Šiuo sprendimu siekiama veiksmingiau gerinti ES šalių policijos ir teisminių institucijų tarpvalstybinį bendradarbiavimą kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje. Daugiausia dėmesio visų pirma skiriama automatiniam keitimuisi informacija. Taip pat daug dėmesio tenka didelio masto renginiams ir kovai su terorizmu.

Sprendimas yra grindžiamas 2005 m. Belgijos, Vokietijos, Ispanijos, Prancūzijos, Liuksemburgo, Nyderlandų ir Austrijos pasirašyta daugiašale sutartimi. Ji tapo visoms ES šalims privalomu dokumentu. Vėliau Taryba priėmė Priumo sprendimą ir jo įgyvendinimo nuostatas.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Šiuo sprendimu nustatomos taisyklės dėl:

Nacionalinių duomenų bazių kūrimas ir automatinė prieiga prie duomenų

Duomenų, susijusių su didelio masto renginiais, teikimas

Informacijos teikimas teroristinių nusikaltimų prevencijos tikslais

Atskirais atvejais ir su tam tikrais apribojimais ES šalys gali viena kitai teikti šiuos duomenis teroristinių išpuolių prevencijos tikslais:

Kitos priemonės, skirtos pagerinti tarpvalstybinį policijos bendradarbiavimą

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS SPRENDIMAS?

Sprendimas taikomas nuo 2008 m. rugpjūčio 26 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Daktiloskopiniai duomenys: pirštų atspaudų atvaizdai, pirštų latentinių atspaudų (latentiniai atspaudai yra plika akimi nematomi atspaudai, kuriems reikia profesionalios analizės), delno atspaudų, latentinių delno atspaudų atvaizdai bei tokių atvaizdų pavyzdžiai, saugomi ir tvarkomi automatizuotose duomenų bazėse.
Nekoduojanti DNR dalis: chromosomų regionai, neteikiantys genetinės informacijos, t. y. apie kuriuos nežinoma, kad jie teiktų informacijos apie organizmo funkcines savybes.
Automatinė paieška: internetinės prieigos procedūra, naudojama vienos, daugiau nei vienos arba visų ES šalių duomenims duomenų bazėse tikrinti.
DNR charakteristika: raidinis arba skaitmeninis kodas, kuris nurodo ištirto žmogaus DNR pavyzdžio nekoduojančios dalies identifikavimo charakteristikas.
Informaciją apie duomenų buvimą–nebuvimą pateikianti procedūra: šalys suteikia viena kitai ribotą prieigą prie informacinių duomenų savo nacionalinėse DNR ir pirštų atspaudų duomenų bazėse. Jos taip pat suteikia teisę naudoti šiuos duomenis atliekant automatinius pirštų atspaudų ir DNR charakteristikų patikrinimus. Asmens duomenys, susiję su informaciniais duomenimis, nėra prieinami prašančiajai šaliai.
Su asmenimis nesusiję duomenys: duomenys, kuriuose yra atskirų DNR charakteristikų ir kurie gali būti naudojami nustatant atitikmenį, tačiau neatskleidžia duomenų subjekto tapatybės.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2008 m. birželio 23 d. Tarybos sprendimas 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje (OL L 210, 2008 8 6, p. 1–11)

Žr. konsoliduotą versiją.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2017 m. kovo 27 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/617 dėl automatinio keitimosi DNR duomenimis Graikijoje pradžios (OL L 89, 2017 4 1, p. 4–5)

2017 m. kovo 27 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/618 dėl automatinio keitimosi transporto priemonių registracijos duomenimis Danijoje pradžios (OL L 89, 2017 4 1, p. 6–7)

2017 m. gegužės 18 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/943 dėl automatinio keitimosi transporto priemonių registracijos duomenimis Maltoje, Kipre ir Estijoje, ir kuriuo pakeičiami sprendimai 2014/731/ES, 2014/743/ES ir 2014/744/ES (OL L 142, 2017 6 2, p. 84–86)

2017 m. gegužės 18 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/944 dėl automatinio keitimosi daktiloskopiniais duomenimis Latvijoje, ir kuriuo pakeičiamas Sprendimas 2014/911/ES (OL L 142, 2017 6 2, p. 87–88)

2017 m. gegužės 18 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/945 dėl automatinio keitimosi DNR duomenimis Slovakijoje, Portugalijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Čekijoje, Estijoje, Vengrijoje, Kipre, Lenkijoje, Švedijoje, Maltoje ir Belgijoje, kuriuo pakeičiami sprendimai 2010/689/ES, 2011/472/ES, 2011/715/ES, 2011/887/ES, 2012/58/ES, 2012/299/ES, 2012/445/ES, 2012/673/ES, 2013/3/ES, 2013/148/ES, 2013/152/ES ir 2014/410/ES (OL L 142, 2017 6 2, p. 89–92)

2017 m. gegužės 18 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/946 dėl automatinio keitimosi daktiloskopiniais duomenimis Slovakijoje, Bulgarijoje, Prancūzijoje, Čekijoje, Lietuvoje, Nyderlanduose, Vengrijoje, Kipre, Estijoje, Maltoje, Rumunijoje ir Suomijoje, ir kuriuo pakeičiami sprendimai 2010/682/ES, 2010/758/ES, 2011/355/ES, 2011/434/ES, 2011/888/ES, 2012/46/ES, 2012/446/ES, 2012/672/ES, 2012/710/ES, 2013/153/ES, 2013/229/ES ir 2013/792/ES (OL L 142, 2017 6 2, p. 93–96)

2017 m. gegužės 18 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/947 dėl automatinio keitimosi transporto priemonių registracijos duomenimis Suomijoje, Slovėnijoje, Rumunijoje, Lenkijoje, Švedijoje, Lietuvoje, Bulgarijoje, Slovakijoje ir Vengrijoje, ir kuriuo pakeičiami sprendimai 2010/559/ES, 2011/387/ES, 2011/547/ES, 2012/236/ES, 2012/664/ES, 2012/713/ES, 2013/230/ES, 2013/692/ES ir 2014/264/ES (OL L 142, 2017 6 2, p. 97–99)

2017 m. spalio 12 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/1866 dėl automatinio keitimosi transporto priemonių registracijos duomenimis Čekijoje pradžios (OL L 266, 2017 10 17, p. 6–7)

2017 m. spalio 12 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/1867 dėl automatinio keitimosi daktiloskopiniais duomenimis Portugalijoje pradžios (OL L 266, 2017 10 17, p. 8–9)

2017 m. spalio 12 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/1868 dėl automatinio keitimosi daktiloskopiniais duomenimis Graikijoje pradžios (OL L 266, 2017 10 17, p. 10–11)

2016 m. vasario 12 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/254 dėl automatinio keitimosi transporto priemonių registracijos duomenimis (TPRD) su Latvija pradžios (OL L 47, 2016 2 24, p. 8–9)

2016 m. lapkričio 18 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/2047 dėl automatinio keitimosi DNR duomenimis Danijoje pradžios (OL L 318, 2016 11 24, p. 8–9)

2016 m. lapkričio 18 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/2048 dėl automatinio keitimosi daktiloskopiniais duomenimis Danijoje pradžios (OL L 318, 2016 11 24, p. 10–11)

2015 m. lapkričio 10 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/2009 dėl automatinio keitimosi daktiloskopiniais duomenimis Lenkijoje pradžios (OL L 294, 2015 11 11, p. 70–71)

2015 m. lapkričio 10 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/2049 dėl automatinio keitimosi daktiloskopiniais duomenimis Švedijoje pradžios (OL L 300, 2015 11 17, p. 15–16)

2015 m. lapkričio 10 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/2050 dėl automatinio keitimosi daktiloskopiniais duomenimis Belgijoje pradžios (OL L 300, 2015 11 17, p. 17–18)

2010 m. liepos 26 d. Tarybos sprendimas 2010/482/ES dėl Europos Sąjungos ir Islandijos bei Norvegijos susitarimo dėl Tarybos sprendimo 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje, ir Tarybos sprendimo 2008/616/TVR dėl Sprendimo 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje, įgyvendinimo bei jo priedo tam tikrų nuostatų taikymo sudarymo (OL L 238, 2010 9 9, p. 1–2)

2008 m. birželio 23 d. Tarybos sprendimas 2008/616/TVR dėl Sprendimo 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje, įgyvendinimo (OL L 210, 2008 8 6, p. 12–72)

Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 04.05.2020